Research Article
BibTex RIS Cite

Improvement of the Fluent Reading Skill of a Second Grade Student with Reading Difficulties

Year 2022, Volume: 11 Issue: 4, 729 - 737, 30.12.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1140764

Abstract

The aim of the research was to determine the errors of a second grade primary school student with reading difficulties in the reading process and to improve his fluent reading skills. In the research conducted with a single-subject experimental design, reading studies lasting 20 hours were conducted for this purpose, in which repeated reading and word repetition techniques were used. La Fontaine Fairy Tales were used during the studies. Research data were collected by the "Error Analysis Inventory" developed by Akyol (2010) with adaption from Haris and Sipay (1990), Ekwall and Shanker (1988) and May (1986). The reading level of the student was determined as the level of anxiety according to the result of the pre assessment. As a result of the research, it was determined that the student's pre-intervention reading level was at the “anxiety” level. It has been determined that the student made mistakes during reading that caused him to be unable to read fluently, such as misreading, skipping, reading by repetition, and adding. After the intervention, it was concluded that the student's reading errors decreased, the reading speed increased and, as a result, he progressed to the level of “teaching” in reading. Therefore, the use of repetitive reading and word repetition techniques can be recommended for students with reading difficulties and fluent reading problems.

References

 • Akyol, H. (2010). Türkçe öğretim yöntemleri (3. baskı). PegemA Yayıncılık.
 • Akyol, H. (2019). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (17. baskı). Pegem Akademi.
 • Allington R. L. (2006). Fluency: Still waiting after all these years. In S. J. Samuels & A. E. Farstrup (Ed.), What research has to say about fluency instruction (pp. 94-105). International Reading Association.
 • Ateş, S., & Yıldız, M. (2011). Okumayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin sesli okuma akıcılıklarının karşılaştırılması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 101-124.
 • Baştuğ, M., & Keskin, H. K. (2012). Akıcı okuma becerileri ile anlama düzeyleri (basit ve çıkarımsal) arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(3), 227-244.
 • Baydık, B., Ergül, C., & Kudret, Z. B. (2012). Reading fluency problems of students with reading difficulties and their teachers' instructional practices towards these problems. Elementary Education Online, 11(3).
 • Bender, W. (2012). Öğrenme güçlüğü olan bireyler ve eğitimleri- özellikleri, tanilama ve öğretim stratejileri. (H., Sarı, Çev.). Nobel Yayınevi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (18. baskı). Pegem Akademi.
 • Çetinkaya, F. Ç., Ateş, S., & Yıldırım, K. (2016). Prozodik okumanın aracılık etkisi: Lise düzeyinde okuduğunu anlama ve akıcı okuma arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Turkish Studies, 11(3), 809-820. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9339
 • Demirel, Ö., & Şahinel, M. (2006). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Pegem Yayıncılık.
 • Ekwall, E. E., & Shanker, J. L. (1988). Diagnosis and remediation ofthe disabled reader (3, d ed.). Boston: AlIyn and Bacon.
 • Ellis, W. A. (2009). The impact of C-PEP (choral reading, partner reading, echo reading, and performance of text) on third grade fluency and comprehension development [Doctoral Dissertation]. The University of Memphis.
 • Ergül, C. (2012). Okumada güçlük yaşayan öğrencilerin okuma performanslarının öğrenme güçlüğü riski açısından değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 2033-2057.
 • Frey, N., & Fisher, D. (2018). Addressing unintended instructional messages about repeated reading. The Reading Teacher, 71(4), 441-449. https://doi.org/10.1002/trtr.1617
 • Glazer, A. D. (2007). The effects of a skill based intervention package including repeated reading and error correction on the oral reading fluency of at risk readers [Master Thesis]. University of Connecticut.
 • Güneş, F. (2016). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Pegem Akademi.
 • Harris, A. J., & Sipay, E. R. (1990). How to increase reading ability (9. Edition). Newyork: Longman.
 • Herberg, J., McLoughlin, T. F., Derby, K. M., & Weber, K. P. (2012). The effects of repeated readings and flashcard error drill the reading accuracy and fluency with rural middle school student with learning disabilities. Academic Research International, 2(3).
 • Jenkins, J. R., & Larson, K. (1979). Evaluating error correction procedures for oral reading. The Journal of Special Education, 13, 145–156. https://doi.org/10.1177/002246697901300206
 • Jenkins, J. R., Fuchs, L. S., Van Den Broek, P., Espin, C., & Deno, S. L. (2003). Sources of individual differences in reading comprehension and reading fluency. Journal of Educational Psychology, 95(4), 719. https://doi.org/10.1037/0022-0663.95.4.719
 • Johnson, (2017). Okuma ve yazma öğretimi. Çeviri Editörü: Ahmet Benzer. Pegem Akademi.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (28. basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kasap, D. (2019). Yaratıcı okuma-yaratıcı yazma çalışmalarının yaratıcı okuma, okuduğunu anlama, yazma ve yaratıcı yazma erişisine etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Kaya Tosun, D. (2018). Okuma çemberlerinin okuduğunu anlama, akıcı okuma, okuma motivasyonu ve sosyal beceriler üzerindeki etkisi ve okur tepkilerinin belirlenmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Koçer, D. (2018). https://www.beyazokul.com/okuma-bozuklugu/, (Erişim Tarihi: 02.12.2019).
 • Kodan, H., & Akyol, H. (2018). Koro, tekrarlı ve yardımlı okuma yöntemlerinin zayıf okuyucuların okuma ve anlama becerileri üzerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 43(193), 159-179. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7385
 • Kuhn, M. R., Schwanenflugel, P. J., Meisinger, E. B., Levy, B. A., & Rasinski, T. V. (2010). Aligning theory and assessment of reading fluency: Automaticity, prosody, and definitions of fluency. Reading Research Quarterly, 45(2), 230-251. https://doi.org/10.1598/RRQ.45.2.4
 • May, F. B. (1986). Reading as communication: an interactive approach. USA: Merril Publishing Company.
 • Özsoy, Y. (1984). Okuma yetersizliği. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 17-20.
 • Rasinski, T. V., Rikli, A., & Johnston, S. (2009). Reading fluency: More than automaticity? More than a concern for the primary grades? Literacy Research and Instruction, 48, 350–361. https://doi.org/10.1080/19388070802468715
 • Roundy, A. R., & Roundy, T. R. (2009). The effect of repeated reading on student fluency: Does practice always make perfect?. International Journal of Human and Social Sciences, 4(1), 54-59.
 • Sağlam, A., Baş, Ö. & Akyol, H. (2020). Kelime tekrar tekniğinin üçüncü sınıf özel yetenekli öğrencilerin akıcı okuma düzeylerine etkisi. Journal of History School, 46, 1605-1629.
 • Samuels, J. (2006). Looking backword: Reflections on a cereer in reading. Journal of Literacy Research, 38(3), 327-344.
 • Schwabe, F., McElvany, N., & Trendtel, M. (2015). The school age gender gap in reading achievement: Examining the influences of item format and intrinsic reading motivation. Reading Research Quarterly, 50(2), 219–232. https://doi.org/10.1002/rrq.92
 • Therrien, W. J. (2004). Fluency and comprehension gains as a result of repeated reading: A meta-analysis. Remedial and Special Education, 25(4), 252-261. https://doi.org/10.1177/07419325040250040801
 • Türkyılmaz, M., Can, R., Yıldırım, K., & Ateş, S. (2014). Relations among oral reading fluency, silent reading fluency, retell fluency, and reading comprehension. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 4030-4034. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.885
 • Uzunkol, E. (2013). Akıcı okuma sürecinde karşılaşılan sorunların tespiti ve giderilmesine yönelik bir durum çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 70-83.
 • Veenendaal, N. J., Groen, M. A., & Verhoeven, L. (2016). Bidirectional relations between text reading prosody and reading comprehension in the upper primary school grades: A longitudinal perspective. Scientific Studies of Reading, 20(3), 189-202. https://doi.org/10.1080/10888438.2015.1128939
 • Yalçın, A. (2018). Son bilimsel gelişmeler ışığında Türkçenin öğretimi yöntemleri. Akçağ Yayınları.
 • Yılmaz, M. (2006). İlköğretim 3.sınıf öğrencilerinin sesli okuma hatalarını düzeltmede ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmede tekrarlı okuma yönteminin etkisi [Doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Yılmaz, M. (2008). Kelime tekrar tekniğinin akıcı okuma becerilerini geliştirmeye etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 323-350.
 • Yılmaz, M. (2019). Okuma güçlüğü ve tedavisi. Gece Akademi Yayınları.
 • Yılmaz, E. (2021). Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesinde tekrarlı okuma ve görsel anlama programının (TOGAP) etkililiği [Doktora tezi]. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.

Okuma Güçlüğü Çeken İkinci Sınıf Öğrencisinin Akıcı Okuma Becerisinin Geliştirilmesi

Year 2022, Volume: 11 Issue: 4, 729 - 737, 30.12.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1140764

Abstract

Araştırmada okuma güçlüğü çeken bir ilkokul ikinci sınıf öğrencisinin okuma sürecindeki hatalarını belirlemek ve akıcı okuma becerisini geliştirmek amaçlanmıştır. Tek denekli deneysel desenle yürütülen araştırmada bu amaçla tekrarlı okuma ve kelime tekrarı tekniklerinin kullanıldığı 20 saat süren okuma çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar sırasında La Fontaine Masalları kullanılmıştır. Araştırmada veriler, Akyol (2010) tarafından Haris ve Sipay (1990), Ekwall ve Shanker (1988) ve May (1986)’dan uyarlanan “Yanlış Analiz Envanteri” kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencinin uygulama öncesi okuma düzeyinin “endişe” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Öğrencinin okuma esnasında yanlış okuma, atlayıp geçme, tekrar ederek okuma ve ekleme yapma gibi akıcı okuyamamasına neden olan hatalar yaptığı belirlenmiştir. Uygulama sonrasında ise öğrencinin okuma hatalarının azaldığı, okuma hızının arttığı ve bunun sonucu olarak okumada “öğretim” düzeyine ilerlediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple okuma güçlüğü çeken ve akıcı okuma problemi yaşayan öğrenciler için tekrarlı okuma ve kelime tekrarı tekniklerinin kullanımı önerilmiştir.

References

 • Akyol, H. (2010). Türkçe öğretim yöntemleri (3. baskı). PegemA Yayıncılık.
 • Akyol, H. (2019). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (17. baskı). Pegem Akademi.
 • Allington R. L. (2006). Fluency: Still waiting after all these years. In S. J. Samuels & A. E. Farstrup (Ed.), What research has to say about fluency instruction (pp. 94-105). International Reading Association.
 • Ateş, S., & Yıldız, M. (2011). Okumayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin sesli okuma akıcılıklarının karşılaştırılması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 101-124.
 • Baştuğ, M., & Keskin, H. K. (2012). Akıcı okuma becerileri ile anlama düzeyleri (basit ve çıkarımsal) arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(3), 227-244.
 • Baydık, B., Ergül, C., & Kudret, Z. B. (2012). Reading fluency problems of students with reading difficulties and their teachers' instructional practices towards these problems. Elementary Education Online, 11(3).
 • Bender, W. (2012). Öğrenme güçlüğü olan bireyler ve eğitimleri- özellikleri, tanilama ve öğretim stratejileri. (H., Sarı, Çev.). Nobel Yayınevi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (18. baskı). Pegem Akademi.
 • Çetinkaya, F. Ç., Ateş, S., & Yıldırım, K. (2016). Prozodik okumanın aracılık etkisi: Lise düzeyinde okuduğunu anlama ve akıcı okuma arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Turkish Studies, 11(3), 809-820. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9339
 • Demirel, Ö., & Şahinel, M. (2006). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Pegem Yayıncılık.
 • Ekwall, E. E., & Shanker, J. L. (1988). Diagnosis and remediation ofthe disabled reader (3, d ed.). Boston: AlIyn and Bacon.
 • Ellis, W. A. (2009). The impact of C-PEP (choral reading, partner reading, echo reading, and performance of text) on third grade fluency and comprehension development [Doctoral Dissertation]. The University of Memphis.
 • Ergül, C. (2012). Okumada güçlük yaşayan öğrencilerin okuma performanslarının öğrenme güçlüğü riski açısından değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 2033-2057.
 • Frey, N., & Fisher, D. (2018). Addressing unintended instructional messages about repeated reading. The Reading Teacher, 71(4), 441-449. https://doi.org/10.1002/trtr.1617
 • Glazer, A. D. (2007). The effects of a skill based intervention package including repeated reading and error correction on the oral reading fluency of at risk readers [Master Thesis]. University of Connecticut.
 • Güneş, F. (2016). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Pegem Akademi.
 • Harris, A. J., & Sipay, E. R. (1990). How to increase reading ability (9. Edition). Newyork: Longman.
 • Herberg, J., McLoughlin, T. F., Derby, K. M., & Weber, K. P. (2012). The effects of repeated readings and flashcard error drill the reading accuracy and fluency with rural middle school student with learning disabilities. Academic Research International, 2(3).
 • Jenkins, J. R., & Larson, K. (1979). Evaluating error correction procedures for oral reading. The Journal of Special Education, 13, 145–156. https://doi.org/10.1177/002246697901300206
 • Jenkins, J. R., Fuchs, L. S., Van Den Broek, P., Espin, C., & Deno, S. L. (2003). Sources of individual differences in reading comprehension and reading fluency. Journal of Educational Psychology, 95(4), 719. https://doi.org/10.1037/0022-0663.95.4.719
 • Johnson, (2017). Okuma ve yazma öğretimi. Çeviri Editörü: Ahmet Benzer. Pegem Akademi.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (28. basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kasap, D. (2019). Yaratıcı okuma-yaratıcı yazma çalışmalarının yaratıcı okuma, okuduğunu anlama, yazma ve yaratıcı yazma erişisine etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Kaya Tosun, D. (2018). Okuma çemberlerinin okuduğunu anlama, akıcı okuma, okuma motivasyonu ve sosyal beceriler üzerindeki etkisi ve okur tepkilerinin belirlenmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Koçer, D. (2018). https://www.beyazokul.com/okuma-bozuklugu/, (Erişim Tarihi: 02.12.2019).
 • Kodan, H., & Akyol, H. (2018). Koro, tekrarlı ve yardımlı okuma yöntemlerinin zayıf okuyucuların okuma ve anlama becerileri üzerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 43(193), 159-179. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7385
 • Kuhn, M. R., Schwanenflugel, P. J., Meisinger, E. B., Levy, B. A., & Rasinski, T. V. (2010). Aligning theory and assessment of reading fluency: Automaticity, prosody, and definitions of fluency. Reading Research Quarterly, 45(2), 230-251. https://doi.org/10.1598/RRQ.45.2.4
 • May, F. B. (1986). Reading as communication: an interactive approach. USA: Merril Publishing Company.
 • Özsoy, Y. (1984). Okuma yetersizliği. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 17-20.
 • Rasinski, T. V., Rikli, A., & Johnston, S. (2009). Reading fluency: More than automaticity? More than a concern for the primary grades? Literacy Research and Instruction, 48, 350–361. https://doi.org/10.1080/19388070802468715
 • Roundy, A. R., & Roundy, T. R. (2009). The effect of repeated reading on student fluency: Does practice always make perfect?. International Journal of Human and Social Sciences, 4(1), 54-59.
 • Sağlam, A., Baş, Ö. & Akyol, H. (2020). Kelime tekrar tekniğinin üçüncü sınıf özel yetenekli öğrencilerin akıcı okuma düzeylerine etkisi. Journal of History School, 46, 1605-1629.
 • Samuels, J. (2006). Looking backword: Reflections on a cereer in reading. Journal of Literacy Research, 38(3), 327-344.
 • Schwabe, F., McElvany, N., & Trendtel, M. (2015). The school age gender gap in reading achievement: Examining the influences of item format and intrinsic reading motivation. Reading Research Quarterly, 50(2), 219–232. https://doi.org/10.1002/rrq.92
 • Therrien, W. J. (2004). Fluency and comprehension gains as a result of repeated reading: A meta-analysis. Remedial and Special Education, 25(4), 252-261. https://doi.org/10.1177/07419325040250040801
 • Türkyılmaz, M., Can, R., Yıldırım, K., & Ateş, S. (2014). Relations among oral reading fluency, silent reading fluency, retell fluency, and reading comprehension. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 4030-4034. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.885
 • Uzunkol, E. (2013). Akıcı okuma sürecinde karşılaşılan sorunların tespiti ve giderilmesine yönelik bir durum çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 70-83.
 • Veenendaal, N. J., Groen, M. A., & Verhoeven, L. (2016). Bidirectional relations between text reading prosody and reading comprehension in the upper primary school grades: A longitudinal perspective. Scientific Studies of Reading, 20(3), 189-202. https://doi.org/10.1080/10888438.2015.1128939
 • Yalçın, A. (2018). Son bilimsel gelişmeler ışığında Türkçenin öğretimi yöntemleri. Akçağ Yayınları.
 • Yılmaz, M. (2006). İlköğretim 3.sınıf öğrencilerinin sesli okuma hatalarını düzeltmede ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmede tekrarlı okuma yönteminin etkisi [Doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Yılmaz, M. (2008). Kelime tekrar tekniğinin akıcı okuma becerilerini geliştirmeye etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 323-350.
 • Yılmaz, M. (2019). Okuma güçlüğü ve tedavisi. Gece Akademi Yayınları.
 • Yılmaz, E. (2021). Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesinde tekrarlı okuma ve görsel anlama programının (TOGAP) etkililiği [Doktora tezi]. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
There are 43 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Ömer Erbasan 0000-0001-7852-2747

Ülkü Erbasan 0000-0001-6120-4902

Early Pub Date December 30, 2022
Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 11 Issue: 4

Cite

APA Erbasan, Ö., & Erbasan, Ü. (2022). Okuma Güçlüğü Çeken İkinci Sınıf Öğrencisinin Akıcı Okuma Becerisinin Geliştirilmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 11(4), 729-737. https://doi.org/10.30703/cije.1140764

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education