Research Article
BibTex RIS Cite

Examining the Challenges of International University Students during the COVID-19 Pandemic

Year 2022, Volume: 11 Issue: 4, 719 - 728, 30.12.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1137582

Abstract

The purpose of this research is to examine the challenges experienced by international university students during the pandemic period. The phenomenological model was used in the research. The participants of the research are 15 international university students in Turkey. The data of the research were obtained with a semi-structured interview. The data were analyzed by content analysis method. Students experienced problems in the fields of education and training, psychological life and social relations. Students applied to different social support resources to cope with the difficulties they experienced. The findings were discussed in the light of the literature and, several suggestions were made.

References

 • Akat, M., & Karataş, K. (2020). Psychological effects of COVID-19 pandemic on society and its reflections on education. Electronic Turkish Studies, 15(4), 1–13. https://turkishstudies.net/files/turkishstudies/dcaa79c7-552f-4373-915f-8c0d54323bfc.pdf
 • Alharbi, E., & Smith, A. (2018). Review of the literature on stress and wellbeing of international students in english-speaking countries. International Education Studies, 11(5), 22–44. https://doi.org/10.5539/ies.v11n6p22
 • Aslan, H., & Babirzade, K. (2020). Türkiye’de ve Avusturalya’da öğrenim gören yabancı uyruklu yüksek lisans öğrencilerinin sosyo-kültürel ve ekonomik sorunlar. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(2), 1–21. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1252095
 • Bakioğlu, F., Korkmaz, O., & Ercan, H. (2020). Fear of COVID-19 and Positivity: Mediating Role of Intolerance of Uncertainty, Depression, Anxiety, and Stress. International Journal of Mental Health and Addiction, 1–14. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00331-y
 • BBC Türkçe. (2020). Koronavirüs: Adım adım Türkiye’nin Covid-19’la mücadelesi. https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-52899914
 • Benke, C., Autenrieth, L. K., Asselmann, E., & Pané-Farré, C. A. (2020). Lockdown, quarantine measures, and social distancing: Associations with depression, anxiety and distress at the beginning of the COVID-19 pandemic among adults from Germany. Psychiatry Research, 293, 113462. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113462
 • Creswell, J. W. (2020). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Siyasal.
 • Güzel, B. (2022). Uluslararası Öğrencilerin COVID-19 Pandemisi Deneyimleri: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 5(1), 70–83. https://doi.org/10.32329/uad.953964
 • Iovu, M.-B., Runcan, R., Runcan, P.-L., & Andrioni, F. (2020). Association between Facebook Use, Depression and Family Satisfaction: A Cross-Sectional Study of Romanian Youth. Iranian Journal of Public Health, 49(11), 2111–2119. https://doi.org/10.18502/ijph.v49i11.4728
 • Jo, J. S., & Bae, J. I. (2021). The Effect of COVID-19 on Academic Satisfaction with Online Lecture Types and Contents-Perspectives of the Domestic and Foreign University Students. Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society, 22(3), 643–650. https://doi.org/10.5762/KAIS.2021.22.3.643
 • Karagöl, E. (2021). Uzaktan Eğitim Sürecinde İkinci/Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarına Yönelik Öğretici Görüşleri. Aydın TÖMER Dil Dergisi, 6(2), 121–159. https://doi.org/10.17932/IAU.TOMER.2016.019/tomer_v06i2001
 • Kaya, Z., Çenesiz, G. Z., & Aynas, S. (2019). Yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal destek algıları ile psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumlarının incelenmesi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi örneği. Electronic Journal of Social Sciences, 18(70), 518–537. https://doi.org/10.17755/esosder.416882
 • Kumcağız, H., Dadashzadeh, R., & Alakuş, K. (2016). Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki yabancı uyruklu öğrencilerin sınıf düzeylerine göre yaşadıkları sorunlar. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 35(2), 37–50. https://doi.org/10.7822/omuefd.35.2.3
 • Kürtüncü, M., & Kurt, A. (2020). COVID-19 pandemisi döneminde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim konusunda yaşadıkları sorunlar. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 66–77. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1128112
 • Lai, A. Y., Lee, L., Wang, M., Feng, Y., Lai, T. T., Ho, L., Lam, V. S., Ip, M. S., & Lam, T. (2020). Mental Health Impacts of the COVID-19 Pandemic on International University Students, Related Stressors, and Coping Strategies. Frontiers in Psychiatry, 11. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.584240
 • Matthews, T., Danese, A., Wertz, J., Odgers, C. L., Ambler, A., Moffitt, T. E., & Arseneault, L. (2016). Social isolation, loneliness and depression in young adulthood: a behavioural genetic analysis. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 51(3), 339–348. https://doi.org/10.1007/s00127-016-1178-7
 • Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). Qualitative research: A guide to design and implementation. John Wiley & Sons.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book. Sage Publications.
 • Özkan-Bardakcı, M., & Bardakcı, Ş. (2021). Covid-19 döneminde uluslararası öğrencilerin yaşadığı sorunlar. Toplum ve Sosyal Hizmet, 1(Covid-19 Özel Sayı), 69–86. https://doi.org/10.33417/tsh.985669
 • Papabathini, S. S., Obore, N., Kawuki, J., Ghimire, U., & Wang, L. (2021). Anxiety, attitudes, and behavioural practices of COVID-19 among foreign students in Nanjing. Journal of Public Health and Emergency, 1–10. https://dx.doi.org/10.21037/jphe-21-9
 • Planchuelo-Gómez, Á., Odriozola-González, P., Irurtia, M. J., & de Luis-García, R. (2020). Longitudinal evaluation of the psychological impact of the COVID-19 crisis in Spain. Journal of Affective Disorders, 277, 842–849. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.09.018
 • Robb, C. E., de Jager, C. A., Ahmadi-Abhari, S., Giannakopoulou, P., Udeh-Momoh, C., McKeand, J., Price, G., Car, J., Majeed, A., Ward, H., & Middleton, L. (2020). Associations of Social Isolation with Anxiety and Depression During the Early COVID-19 Pandemic: A Survey of Older Adults in London, UK. Frontiers in Psychiatry, 11. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.591120
 • Sahu, P. (2020). Closure of Universities Due to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Impact on Education and Mental Health of Students and Academic Staff. Cureus, 12(4), e7541. https://doi.org/10.7759/cureus.7541
 • Savage, M. J., James, R., Magistro, D., Donaldson, J., Healy, L. C., Nevill, M., & Hennis, P. J. (2020). Mental health and movement behaviour during the COVID-19 pandemic in UK university students: Prospective cohort study. Mental Health and Physical Activity, 19, 100357. https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2020.100357
 • Servidio, R., Bartolo, M. G., Palermiti, A. L., & Costabile, A. (2021). Fear of COVID-19, depression, anxiety, and their association with Internet addiction disorder in a sample of Italian students. Journal of Affective Disorders Reports, 4, 100097. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jadr.2021.100097
 • Szkody, E., Stearns, M., Stanhope, L., & McKinney, C. (2021). Stress-Buffering Role of Social Support during COVID-19. Family Process, 60(3), 1002–1015. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/famp.12618
 • UNESCO. (2020). School closures caused by Coronavirus (Covid-19). https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
 • Yıldırım Şahin, E. (2021). Pandemi sürecinin kadın üniversite öğrencileri üzerindeki etkileri ve uygulanan uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları sorunlar. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(Pandemi Özel Sayısı), 3245–3275. https://doi.org/10.26466/opus.828394
 • YÖK. (2022). Yükseköğretim bilgi yönetim sistemi. https://istatistik.yok.gov.tr/

Uluslararası Üniversite Öğrencilerinin COVID-19 Pandemisinde Yaşadıkları Zorlukların İncelenmesi

Year 2022, Volume: 11 Issue: 4, 719 - 728, 30.12.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1137582

Abstract

Bu araştırmanın amacı, uluslararası üniversite öğrencilerinin pandemi döneminde yaşadıkları zorlukların incelenmesidir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden fenomonolojik model kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, Türkiye’deki 15 uluslararası üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Öğrenciler eğitim ve öğretim, psikolojik yaşam, sosyal ilişkiler alanlarında sorunlar yaşamışlardır. Öğrenciler yaşadıkları zorluklarla başa çıkmada farklı sosyal destek kaynaklarına başvurmuşlardır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar alanyazın ışığında tartışılmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Akat, M., & Karataş, K. (2020). Psychological effects of COVID-19 pandemic on society and its reflections on education. Electronic Turkish Studies, 15(4), 1–13. https://turkishstudies.net/files/turkishstudies/dcaa79c7-552f-4373-915f-8c0d54323bfc.pdf
 • Alharbi, E., & Smith, A. (2018). Review of the literature on stress and wellbeing of international students in english-speaking countries. International Education Studies, 11(5), 22–44. https://doi.org/10.5539/ies.v11n6p22
 • Aslan, H., & Babirzade, K. (2020). Türkiye’de ve Avusturalya’da öğrenim gören yabancı uyruklu yüksek lisans öğrencilerinin sosyo-kültürel ve ekonomik sorunlar. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(2), 1–21. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1252095
 • Bakioğlu, F., Korkmaz, O., & Ercan, H. (2020). Fear of COVID-19 and Positivity: Mediating Role of Intolerance of Uncertainty, Depression, Anxiety, and Stress. International Journal of Mental Health and Addiction, 1–14. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00331-y
 • BBC Türkçe. (2020). Koronavirüs: Adım adım Türkiye’nin Covid-19’la mücadelesi. https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-52899914
 • Benke, C., Autenrieth, L. K., Asselmann, E., & Pané-Farré, C. A. (2020). Lockdown, quarantine measures, and social distancing: Associations with depression, anxiety and distress at the beginning of the COVID-19 pandemic among adults from Germany. Psychiatry Research, 293, 113462. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113462
 • Creswell, J. W. (2020). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Siyasal.
 • Güzel, B. (2022). Uluslararası Öğrencilerin COVID-19 Pandemisi Deneyimleri: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 5(1), 70–83. https://doi.org/10.32329/uad.953964
 • Iovu, M.-B., Runcan, R., Runcan, P.-L., & Andrioni, F. (2020). Association between Facebook Use, Depression and Family Satisfaction: A Cross-Sectional Study of Romanian Youth. Iranian Journal of Public Health, 49(11), 2111–2119. https://doi.org/10.18502/ijph.v49i11.4728
 • Jo, J. S., & Bae, J. I. (2021). The Effect of COVID-19 on Academic Satisfaction with Online Lecture Types and Contents-Perspectives of the Domestic and Foreign University Students. Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society, 22(3), 643–650. https://doi.org/10.5762/KAIS.2021.22.3.643
 • Karagöl, E. (2021). Uzaktan Eğitim Sürecinde İkinci/Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarına Yönelik Öğretici Görüşleri. Aydın TÖMER Dil Dergisi, 6(2), 121–159. https://doi.org/10.17932/IAU.TOMER.2016.019/tomer_v06i2001
 • Kaya, Z., Çenesiz, G. Z., & Aynas, S. (2019). Yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal destek algıları ile psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumlarının incelenmesi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi örneği. Electronic Journal of Social Sciences, 18(70), 518–537. https://doi.org/10.17755/esosder.416882
 • Kumcağız, H., Dadashzadeh, R., & Alakuş, K. (2016). Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki yabancı uyruklu öğrencilerin sınıf düzeylerine göre yaşadıkları sorunlar. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 35(2), 37–50. https://doi.org/10.7822/omuefd.35.2.3
 • Kürtüncü, M., & Kurt, A. (2020). COVID-19 pandemisi döneminde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim konusunda yaşadıkları sorunlar. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 66–77. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1128112
 • Lai, A. Y., Lee, L., Wang, M., Feng, Y., Lai, T. T., Ho, L., Lam, V. S., Ip, M. S., & Lam, T. (2020). Mental Health Impacts of the COVID-19 Pandemic on International University Students, Related Stressors, and Coping Strategies. Frontiers in Psychiatry, 11. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.584240
 • Matthews, T., Danese, A., Wertz, J., Odgers, C. L., Ambler, A., Moffitt, T. E., & Arseneault, L. (2016). Social isolation, loneliness and depression in young adulthood: a behavioural genetic analysis. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 51(3), 339–348. https://doi.org/10.1007/s00127-016-1178-7
 • Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). Qualitative research: A guide to design and implementation. John Wiley & Sons.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book. Sage Publications.
 • Özkan-Bardakcı, M., & Bardakcı, Ş. (2021). Covid-19 döneminde uluslararası öğrencilerin yaşadığı sorunlar. Toplum ve Sosyal Hizmet, 1(Covid-19 Özel Sayı), 69–86. https://doi.org/10.33417/tsh.985669
 • Papabathini, S. S., Obore, N., Kawuki, J., Ghimire, U., & Wang, L. (2021). Anxiety, attitudes, and behavioural practices of COVID-19 among foreign students in Nanjing. Journal of Public Health and Emergency, 1–10. https://dx.doi.org/10.21037/jphe-21-9
 • Planchuelo-Gómez, Á., Odriozola-González, P., Irurtia, M. J., & de Luis-García, R. (2020). Longitudinal evaluation of the psychological impact of the COVID-19 crisis in Spain. Journal of Affective Disorders, 277, 842–849. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.09.018
 • Robb, C. E., de Jager, C. A., Ahmadi-Abhari, S., Giannakopoulou, P., Udeh-Momoh, C., McKeand, J., Price, G., Car, J., Majeed, A., Ward, H., & Middleton, L. (2020). Associations of Social Isolation with Anxiety and Depression During the Early COVID-19 Pandemic: A Survey of Older Adults in London, UK. Frontiers in Psychiatry, 11. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.591120
 • Sahu, P. (2020). Closure of Universities Due to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Impact on Education and Mental Health of Students and Academic Staff. Cureus, 12(4), e7541. https://doi.org/10.7759/cureus.7541
 • Savage, M. J., James, R., Magistro, D., Donaldson, J., Healy, L. C., Nevill, M., & Hennis, P. J. (2020). Mental health and movement behaviour during the COVID-19 pandemic in UK university students: Prospective cohort study. Mental Health and Physical Activity, 19, 100357. https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2020.100357
 • Servidio, R., Bartolo, M. G., Palermiti, A. L., & Costabile, A. (2021). Fear of COVID-19, depression, anxiety, and their association with Internet addiction disorder in a sample of Italian students. Journal of Affective Disorders Reports, 4, 100097. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jadr.2021.100097
 • Szkody, E., Stearns, M., Stanhope, L., & McKinney, C. (2021). Stress-Buffering Role of Social Support during COVID-19. Family Process, 60(3), 1002–1015. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/famp.12618
 • UNESCO. (2020). School closures caused by Coronavirus (Covid-19). https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
 • Yıldırım Şahin, E. (2021). Pandemi sürecinin kadın üniversite öğrencileri üzerindeki etkileri ve uygulanan uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları sorunlar. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(Pandemi Özel Sayısı), 3245–3275. https://doi.org/10.26466/opus.828394
 • YÖK. (2022). Yükseköğretim bilgi yönetim sistemi. https://istatistik.yok.gov.tr/
There are 29 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Ömer Faruk Akbulut 0000-0001-5152-8102

Muhammed Mazhar Şahin 0000-0001-5170-5172

Early Pub Date December 30, 2022
Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 11 Issue: 4

Cite

APA Akbulut, Ö. F., & Şahin, M. M. (2022). Uluslararası Üniversite Öğrencilerinin COVID-19 Pandemisinde Yaşadıkları Zorlukların İncelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 11(4), 719-728. https://doi.org/10.30703/cije.1137582

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education