Research Article
BibTex RIS Cite

Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Year 2022, Volume: 11 Issue: 4, 709 - 718, 30.12.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1136027

Abstract

Bu araştırmada, algılanan örgütsel destek ile örgütsel güven arasındaki ilişki öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Ankara iline bağlı beş ilçede 35 okulda görev yapmakta olan 513 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada ’Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği (AÖDÖ)’ ve ‘Örgütsel Güven Ölçeği (ÖGÖ)’ kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek ve örgütsel güvenleri arasındaki ilişkileri belirlemek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu kullanılmıştır. Örgütsel desteğin örgütsel güveni yordayıp yordamadığını belirlemek için ise Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, algılanan örgütsel destek ile örgütsel güven arasında pozitif yönlü, orta seviyede bir ilişki saptanmıştır. Algılanan örgütsel desteğin alt boyutları ile örgütsel güvenin alt boyutları arasında ise farklı düzeylerde, pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Örgütsel desteğin örgütsel güveni yordama durumu incelendiğinde, yönetsel destek boyutunun yöneticiye ve meslektaşlara güven boyutunu yordadığı, öğretimsel destek boyutunun ise yöneticiye güveni yordamadığı saptanmıştır. Buna karşın paydaşlara güven boyutunun yönetsel destek ve öğretimsel destek boyutlarının anlamlı birer yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular, öğretmenlerin algıladıkları örgütsel desteğin okulda kendilerini güvende hissetmelerini sağladığını ortaya koymaktadır. Bir diğer önemli sonuç ise öğretmenlerin yönetimsel desteğe öğretimsel destekten daha çok önem vermeleridir.

Thanks

Bu çalışma Bahar YAKUT ÖZEK’in Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde yürüttüğü “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Algıladıkları Örgütsel Destek ile Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir. Çalışmaya sağladığı katkılardan dolayı tez danışmanım Prof. Dr. Temel ÇALIK’a teşekkürlerimi sunarım.

References

 • Akın, M. (2008). Örgütsel destek, sosyal destek ve iş/aile çatışmalarının yaşam tatmini üzerindeki etkileri. Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 141-170.
 • Anafarta, N. (2015). Algılanan örgütsel destek ve işten ayrılma niyeti ilişkisi: İş tatmininin aracılık rolü. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 26(79), 112-130.
 • Aselage, J., & Eisenberger, R. (2003). Perceived organizational support and psychological contracts: A theoretical integration. Journal of Organizational Behavior, 24(5), 491-509. http://dx.doi.org/10.1002/job.211
 • Asunakutlu, T. (2001). Klasik ve neo-klasik dönemde örgütsel güvenin karşılaştırılması üzerine bir deneme. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (5).
 • Barlow, V. (2001). Trust and the principalship. Unpublished manuscript, University of Calgary, BC.
 • Baş, G., & Şentürk, C. (2011). Elementary school teachers’ perceptions of organisational justice, organizational citizenship behaviours and organisational trust. Educational Administration: Theory and Practice, 17(1), 29-62.
 • Batmantaş, H., & Örücü, E. (2018). Örgütsel güven ile sinizm arasındaki ilişki bir uygulama. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(36), 198-214.
 • Berkovich, I. (2011). No we won't! Teachers' resistance to educational reform. Journal of Educational Administration, 49(5), 563-578.
 • Blase, J., & Blase, R. R. (2001). Empowering teachers: What successful principals do. Corwin Press.
 • Boutros, A., & Joseph, C. B. (2007). Building, maintaining and recovering trust: A core leadership competency. Physician executive, 33(1), 38.
 • Brewster, C., & Railsback, J. (2003). Building Trusting Relationships for School Improvement: Implications for Principals and Teachers. By Request Series. Northwest Regional Educational Laboratory. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED481987.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Bryk, A. S., & Schneider, B. (2003). Trust in schools: A core resource for school reform. Educational leadership, 60(6), 40-45.
 • Burcu, U., & Güneş, D. Z. (2019). Ortaokullarda örgütsel sinizmin yordayıcısı olarak örgütsel güven. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 121-128.
 • Büyükyılmaz, O., & Çakmak, A. F. (2014). İlişkisel ve işlemsel psikolojik sözleşmede algılanan ihlalin işten ayrılma niyeti ve algılanan örgütsel destek üzerindeki etkisi. Ege Academic Review, 14(4).
 • Celep, C., Keleş, F., & Konaklı, T. (2009). Öğretim elemanlarının adanmışlık ve örgütsel destek algıları. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’ndan sunulmuş bildiri, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İzmir.
 • Cerit, Y. (2009). Öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri ile işbirliği yapma düzeyleri arasındaki ilişki. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 637-657.
 • Ceylan, A., & Şenyüz, B. (2003). Örgütsel destek algısı ve dahil olma-dışlanmama algısının örgütsel bağlılığa etkisi-sigorta sektöründe bir araştırma. Yönetim, (44), 57-62.
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları (S.B. Demir, Çev.). İstanbul: Eğiten Kitap.
 • Çakar, N. D., & Yıldız, S. (2009). Örgütsel adaletin iş tatmini üzerindeki etkisi: "Algılanan örgütsel destek" bir ara değişken mi? Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 28(28).
 • Çiftçi, G. E. (2015). Örgütsel sessizlik, işe yabancılaşma ve örgütsel güven ilişkisi (Doktora Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Çokluk Bökeoğlu, Ö., & Yılmaz, K. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel güven hakkında öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14(54), 211-233.
 • Day, C., & Qing, G. (2009). Teacher emotions: Well being and effectiveness. In Advances in teacher emotion research (pp. 15-31). Springer, Boston, MA.
 • Demirel, Y. (2008). Örgütsel güvenin örgütsel bağlılık üzerine etkisi: tekstil sektörü çalışanlarına yönelik bir araştırma. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(2), 179-194.
 • Derinbay, D. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek düzeyleri. (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Dodgson, M. (1993). Learning, trust, and technological collaboration. Human relations, 46(1), 77-95.
 • Duygulu, E., Çıraklar, N., & Mohan, Y. (2008). Algılanan örgütsel destek, işe bağlılık ve iş doyumunun örgütsel bağlılık üzerine etkisi. Sosyal Bilimler Dergisi, 6(6), 108-128.
 • Eder, P., & Eisenberger, R. (2008). Perceived organizational support: Reducing the negative influence of coworker withdrawal behavior. Journal of Management, 34(1), 55-68.
 • Eğriboyun, D. (2014). Ortaöğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin örgütsel destek ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 9, 25-52.
 • Eisenberger, R. Aselage, J., Sucharski, I. L., & Jones, J. R. (2004). Perceived organizational support, the employment relationship: examining psychological and contextual perspectives. J. Coyle-Shapiro, L. Shore, S. Taylor, & L. Tetrick (Eds.), The Employment Relationship: Examining Psychological and Contextual Perspectives (pp. 206-225). Oxford, UK: Oxford University.
 • Ferrera, R. J. (1992). Building Trust. Executive Educator, 14(9), 31-32.
 • Fındıklı, M. A. (2014). Algılanan lider desteği ve algılanan örgütsel destek ile işten ayrılma niyeti ilişkisinde örgütsel özdeşlemenin aracılık rolü: İstanbul’da kamu çalışanları üzerine bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 25(77), 136-157.
 • Grandori, A., & Soda, G. (1995). Inter-firm networks: antecedents, mechanisms and forms. Organization studies, 16(2), 183-214.
 • Güney, S., Azizoğlu, Ö., & Akalın, Ç. (2006). Duygusal örgütsel bağlılık algılanan örgütsel destek ve örgüt temelli öz saygı ilişkisi üzerinde bazı demografik faktörlerin etkisi özel ve kamu sağlık kuruluşu çalışanları üzerine bir araştırma. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 10(2), 5-28.
 • Jones, G. R., & George, J. M. (1998). The experience and evolution of trust: Implications for cooperation and teamwork. Academy of management review, 23(3), 531-546.
 • Kahveci, G., & Demirtaş, Z. (2014). Örgüt kültürünün örgütsel yabancılaşmaya etkisi örgütsel güvenin aracılık rolü. Turkish Journal of Educational Studies, 1(3).
 • Kaplan, M., & Öğüt, A. (2012). Algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin analizi: Otel işletmelerinde bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 387-401.
 • Kartal, S. E. (2010). Genel liseler ile mesleki ve teknik liselerdeki öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerinin karşılaştırılması (Elazığ İli örneği). Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Keser, A. (2009). Çalışma psikolojisi. Bursa: Ekin.
 • Köse, S., & Gönüllüoğlu, S. (2010). Örgütsel desteğin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 85-94.
 • LaMastro, V. (2000). Commitment and perceived organizational support. In national Forum of Applied Educational Research Journal, 13(3), 1-13.
 • Lew, T. Y. (2009). The relationships between perceived organizational support, felt obligation, affective organizational commitment and turn over intention of academics working with private higher educational institutions in Malaysia. European Journal of Social Sciences, 9(1), 72-87.
 • Lewicki, R. J., McAllister, D. J., & Bies, R. J. (1998). Trust and distrust: New relationships and realities. Academy of management Review, 23(3), 438-458.
 • Memduhoğlu, H. B., & Yılmaz, K. (2010). Yönetimde yeni yaklaşımlar. Ankara: Pegem Akademi.
 • Memduhoğlu, H. B., & Zengin, M. (2011). İlköğretim okullarında örgütsel güvene ilişkin öğretmen görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 211-217.
 • Meriç, E., Çiftçi, D. Ö., & Yurtal, F. (2019). Algılanan örgütsel destek ve işe adanmışlık arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(1), 65-74.
 • Önderoğlu, S. (2010). Örgütsel adalet algısı, iş aile çatışması ve algılanan örgütsel destek arasındaki bağlantılar (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ötken, A. (2015). Algılanan örgütsel destek ve psikolojik sahiplenme arasındaki ilişki ve bu ilişkide örgütsel adaletin rolü. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(2), 113-140.
 • Özdemir, A. (2010b). İlköğretim okullarında algılanan örgütsel desteğin öğretmenlerin kişiler arası öz yeterlik inançları ile ilişkisinin incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 127-146.
 • Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 18(2), 113–130.
 • Pack, S. (2005). Antecedents and consequences of perceived organizational support, for NCCA athletic administrators (Doctoral dissertation). Retrieved from https://www.ohiolink.edu/etd/
 • Polat, S. (2009). Eğitim örgütleri için sosyal sermaye: Örgütsel güven. Ankara: Pegem Akademi.
 • Polat, S., & Aktop, E. (2010). Öğretmenlerin duygusal zekâ ve örgütsel destek algılarının girişimcilik davranışlarına etkisi. Akademik Bakış Dergisi, 22.
 • Polat, S., & Celep, C. (2008). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet, örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54, 307-331.
 • Rhoades, L., & Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: A review of literature. Journal of Applied Psychology, 87(4), 698-714.
 • Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2012). Örgütsel Davranış (İ. Erdem, Çev.). Ankara: Nobel.
 • Slater, R. (2000). Jack Welch ve General Electric'in yolu: Efsanevi CEO'nun yönetim anlayışı ve liderlik sırları (T. Arıkan, & S. Özkal, Çev.). İstanbul: Literatür.
 • Sökmen, A. (2019). Etik liderlik, örgütsel güven, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti ilişkisi: bir hastane işletmesinde araştırma. Third Sector Social Economic Review, 54(2), 917-934.
 • Stamper, C. L., & Johlke, M. C. (2003). The impact of perceived organizational support on the relationship between boundary spanner role stress and work outcomes. Journal of Management, 29(4), 569-588.
 • Sullivan, G. R., & Harper, M. V. (1997). Umut Bir Yöntem Olamaz (Ayşe Bilge Dicleli, Çev.). İstanbul: Boyner Holding Yayınları.
 • Tanrıverdi, H., & Kılıç, N. (2016). Algılanan örgütsel destek ve örgütsel yabancılaşma arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 1(1), 1-18.
 • Tokgöz, N. (2011). Örgütsel sinisizm, örgütsel destek ve örgütsel adalet ilişkisi: Elektrik dağıtım işletmesi çalışanları örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2).
 • Turnley W. H., Bolıno M.C., Lester S. W., & Bloodgood J. M. (2003). The Impact of Psychological Contract Fulfillment on The Performance of In-Role and Organizational Citizenship Behaviors. Journal of Management, 29(2): 187-206.
 • Turunç, Ö., & Çelik, M. (2010a). Çalışanların algıladığı örgütsel destek ve iş stresinin örgütsel özdeşleşme ve iş performansına etkisi. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 17(2), 183-206.
 • Turunç, Ö., & Çelik, M. (2010b). Algılanan örgütsel desteğin çalışanların iş-aile, aile-iş çatışması, örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyetine etkisi: Savunma sektöründe bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 209-232.
 • Yıldız, K. (2013). Öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel güven algıları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 289-316. http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.315
 • Yılmaz, K. (2006). Güven ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 69–80.
 • Yolcu, N. (2021). Cam tavan sendromunun örgütsel güven ve işten ayrılma niyetine etkisi: Edirne ili örneği (Yüksek Lisans Tezi). Kırklareli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırklareli.
 • Yücel, C., & Samancı Kalaycı, G. (2009). Örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı. Fırat University Journal of Social Science, 19(1), 113-132.

Examining the Relationship Between Perceived Organizational Support and Organizational Trust: Research on Teachers

Year 2022, Volume: 11 Issue: 4, 709 - 718, 30.12.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1136027

Abstract

In this study, the relationship between perceived organizational support and organizational trust was examined by depending on teachers' opinions. The sample of the research consisted of 513 teachers working in 35 schools in five districts of Ankara. The 'Perceived Organizational Support Scale' and the 'Organizational Trust Scale' were used in the research. In the analysis of the obtained data, Pearson Multiplication of Momentum Correlation was used to determine the relationships between teachers' perceived organizational support and organizational trust. Multiple Linear Regression Analysis was used to determine whether organizational support predicted organizational trust. According to the results of the research, a positive, moderate relationship was found between perceived organizational support and organizational trust. A positive and significant relationship was found at different levels between the sub-dimensions of perceived organizational support and the sub-dimensions of organizational trust. As a result of multiple linear regression analyzes, it was determined that while administrative support predicted trust in administrators and colleagues, the variable of instructional support did not predict trust in administrators, and moreover, it was not a significant predictor of instructional support. On the other hand, it has been determined that the dimension of trust in stakeholders is a significant predictor of managerial support and instructional support dimensions. The results of the research reveal that the perceived support of the teachers makes them feel safe at school. Another important result is that teachers give more importance to administrative support than instructional support.

References

 • Akın, M. (2008). Örgütsel destek, sosyal destek ve iş/aile çatışmalarının yaşam tatmini üzerindeki etkileri. Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 141-170.
 • Anafarta, N. (2015). Algılanan örgütsel destek ve işten ayrılma niyeti ilişkisi: İş tatmininin aracılık rolü. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 26(79), 112-130.
 • Aselage, J., & Eisenberger, R. (2003). Perceived organizational support and psychological contracts: A theoretical integration. Journal of Organizational Behavior, 24(5), 491-509. http://dx.doi.org/10.1002/job.211
 • Asunakutlu, T. (2001). Klasik ve neo-klasik dönemde örgütsel güvenin karşılaştırılması üzerine bir deneme. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (5).
 • Barlow, V. (2001). Trust and the principalship. Unpublished manuscript, University of Calgary, BC.
 • Baş, G., & Şentürk, C. (2011). Elementary school teachers’ perceptions of organisational justice, organizational citizenship behaviours and organisational trust. Educational Administration: Theory and Practice, 17(1), 29-62.
 • Batmantaş, H., & Örücü, E. (2018). Örgütsel güven ile sinizm arasındaki ilişki bir uygulama. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(36), 198-214.
 • Berkovich, I. (2011). No we won't! Teachers' resistance to educational reform. Journal of Educational Administration, 49(5), 563-578.
 • Blase, J., & Blase, R. R. (2001). Empowering teachers: What successful principals do. Corwin Press.
 • Boutros, A., & Joseph, C. B. (2007). Building, maintaining and recovering trust: A core leadership competency. Physician executive, 33(1), 38.
 • Brewster, C., & Railsback, J. (2003). Building Trusting Relationships for School Improvement: Implications for Principals and Teachers. By Request Series. Northwest Regional Educational Laboratory. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED481987.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Bryk, A. S., & Schneider, B. (2003). Trust in schools: A core resource for school reform. Educational leadership, 60(6), 40-45.
 • Burcu, U., & Güneş, D. Z. (2019). Ortaokullarda örgütsel sinizmin yordayıcısı olarak örgütsel güven. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 121-128.
 • Büyükyılmaz, O., & Çakmak, A. F. (2014). İlişkisel ve işlemsel psikolojik sözleşmede algılanan ihlalin işten ayrılma niyeti ve algılanan örgütsel destek üzerindeki etkisi. Ege Academic Review, 14(4).
 • Celep, C., Keleş, F., & Konaklı, T. (2009). Öğretim elemanlarının adanmışlık ve örgütsel destek algıları. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’ndan sunulmuş bildiri, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İzmir.
 • Cerit, Y. (2009). Öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri ile işbirliği yapma düzeyleri arasındaki ilişki. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 637-657.
 • Ceylan, A., & Şenyüz, B. (2003). Örgütsel destek algısı ve dahil olma-dışlanmama algısının örgütsel bağlılığa etkisi-sigorta sektöründe bir araştırma. Yönetim, (44), 57-62.
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları (S.B. Demir, Çev.). İstanbul: Eğiten Kitap.
 • Çakar, N. D., & Yıldız, S. (2009). Örgütsel adaletin iş tatmini üzerindeki etkisi: "Algılanan örgütsel destek" bir ara değişken mi? Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 28(28).
 • Çiftçi, G. E. (2015). Örgütsel sessizlik, işe yabancılaşma ve örgütsel güven ilişkisi (Doktora Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Çokluk Bökeoğlu, Ö., & Yılmaz, K. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel güven hakkında öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14(54), 211-233.
 • Day, C., & Qing, G. (2009). Teacher emotions: Well being and effectiveness. In Advances in teacher emotion research (pp. 15-31). Springer, Boston, MA.
 • Demirel, Y. (2008). Örgütsel güvenin örgütsel bağlılık üzerine etkisi: tekstil sektörü çalışanlarına yönelik bir araştırma. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(2), 179-194.
 • Derinbay, D. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek düzeyleri. (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Dodgson, M. (1993). Learning, trust, and technological collaboration. Human relations, 46(1), 77-95.
 • Duygulu, E., Çıraklar, N., & Mohan, Y. (2008). Algılanan örgütsel destek, işe bağlılık ve iş doyumunun örgütsel bağlılık üzerine etkisi. Sosyal Bilimler Dergisi, 6(6), 108-128.
 • Eder, P., & Eisenberger, R. (2008). Perceived organizational support: Reducing the negative influence of coworker withdrawal behavior. Journal of Management, 34(1), 55-68.
 • Eğriboyun, D. (2014). Ortaöğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin örgütsel destek ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 9, 25-52.
 • Eisenberger, R. Aselage, J., Sucharski, I. L., & Jones, J. R. (2004). Perceived organizational support, the employment relationship: examining psychological and contextual perspectives. J. Coyle-Shapiro, L. Shore, S. Taylor, & L. Tetrick (Eds.), The Employment Relationship: Examining Psychological and Contextual Perspectives (pp. 206-225). Oxford, UK: Oxford University.
 • Ferrera, R. J. (1992). Building Trust. Executive Educator, 14(9), 31-32.
 • Fındıklı, M. A. (2014). Algılanan lider desteği ve algılanan örgütsel destek ile işten ayrılma niyeti ilişkisinde örgütsel özdeşlemenin aracılık rolü: İstanbul’da kamu çalışanları üzerine bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 25(77), 136-157.
 • Grandori, A., & Soda, G. (1995). Inter-firm networks: antecedents, mechanisms and forms. Organization studies, 16(2), 183-214.
 • Güney, S., Azizoğlu, Ö., & Akalın, Ç. (2006). Duygusal örgütsel bağlılık algılanan örgütsel destek ve örgüt temelli öz saygı ilişkisi üzerinde bazı demografik faktörlerin etkisi özel ve kamu sağlık kuruluşu çalışanları üzerine bir araştırma. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 10(2), 5-28.
 • Jones, G. R., & George, J. M. (1998). The experience and evolution of trust: Implications for cooperation and teamwork. Academy of management review, 23(3), 531-546.
 • Kahveci, G., & Demirtaş, Z. (2014). Örgüt kültürünün örgütsel yabancılaşmaya etkisi örgütsel güvenin aracılık rolü. Turkish Journal of Educational Studies, 1(3).
 • Kaplan, M., & Öğüt, A. (2012). Algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin analizi: Otel işletmelerinde bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 387-401.
 • Kartal, S. E. (2010). Genel liseler ile mesleki ve teknik liselerdeki öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerinin karşılaştırılması (Elazığ İli örneği). Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Keser, A. (2009). Çalışma psikolojisi. Bursa: Ekin.
 • Köse, S., & Gönüllüoğlu, S. (2010). Örgütsel desteğin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 85-94.
 • LaMastro, V. (2000). Commitment and perceived organizational support. In national Forum of Applied Educational Research Journal, 13(3), 1-13.
 • Lew, T. Y. (2009). The relationships between perceived organizational support, felt obligation, affective organizational commitment and turn over intention of academics working with private higher educational institutions in Malaysia. European Journal of Social Sciences, 9(1), 72-87.
 • Lewicki, R. J., McAllister, D. J., & Bies, R. J. (1998). Trust and distrust: New relationships and realities. Academy of management Review, 23(3), 438-458.
 • Memduhoğlu, H. B., & Yılmaz, K. (2010). Yönetimde yeni yaklaşımlar. Ankara: Pegem Akademi.
 • Memduhoğlu, H. B., & Zengin, M. (2011). İlköğretim okullarında örgütsel güvene ilişkin öğretmen görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 211-217.
 • Meriç, E., Çiftçi, D. Ö., & Yurtal, F. (2019). Algılanan örgütsel destek ve işe adanmışlık arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(1), 65-74.
 • Önderoğlu, S. (2010). Örgütsel adalet algısı, iş aile çatışması ve algılanan örgütsel destek arasındaki bağlantılar (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ötken, A. (2015). Algılanan örgütsel destek ve psikolojik sahiplenme arasındaki ilişki ve bu ilişkide örgütsel adaletin rolü. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(2), 113-140.
 • Özdemir, A. (2010b). İlköğretim okullarında algılanan örgütsel desteğin öğretmenlerin kişiler arası öz yeterlik inançları ile ilişkisinin incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 127-146.
 • Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 18(2), 113–130.
 • Pack, S. (2005). Antecedents and consequences of perceived organizational support, for NCCA athletic administrators (Doctoral dissertation). Retrieved from https://www.ohiolink.edu/etd/
 • Polat, S. (2009). Eğitim örgütleri için sosyal sermaye: Örgütsel güven. Ankara: Pegem Akademi.
 • Polat, S., & Aktop, E. (2010). Öğretmenlerin duygusal zekâ ve örgütsel destek algılarının girişimcilik davranışlarına etkisi. Akademik Bakış Dergisi, 22.
 • Polat, S., & Celep, C. (2008). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet, örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54, 307-331.
 • Rhoades, L., & Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: A review of literature. Journal of Applied Psychology, 87(4), 698-714.
 • Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2012). Örgütsel Davranış (İ. Erdem, Çev.). Ankara: Nobel.
 • Slater, R. (2000). Jack Welch ve General Electric'in yolu: Efsanevi CEO'nun yönetim anlayışı ve liderlik sırları (T. Arıkan, & S. Özkal, Çev.). İstanbul: Literatür.
 • Sökmen, A. (2019). Etik liderlik, örgütsel güven, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti ilişkisi: bir hastane işletmesinde araştırma. Third Sector Social Economic Review, 54(2), 917-934.
 • Stamper, C. L., & Johlke, M. C. (2003). The impact of perceived organizational support on the relationship between boundary spanner role stress and work outcomes. Journal of Management, 29(4), 569-588.
 • Sullivan, G. R., & Harper, M. V. (1997). Umut Bir Yöntem Olamaz (Ayşe Bilge Dicleli, Çev.). İstanbul: Boyner Holding Yayınları.
 • Tanrıverdi, H., & Kılıç, N. (2016). Algılanan örgütsel destek ve örgütsel yabancılaşma arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 1(1), 1-18.
 • Tokgöz, N. (2011). Örgütsel sinisizm, örgütsel destek ve örgütsel adalet ilişkisi: Elektrik dağıtım işletmesi çalışanları örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2).
 • Turnley W. H., Bolıno M.C., Lester S. W., & Bloodgood J. M. (2003). The Impact of Psychological Contract Fulfillment on The Performance of In-Role and Organizational Citizenship Behaviors. Journal of Management, 29(2): 187-206.
 • Turunç, Ö., & Çelik, M. (2010a). Çalışanların algıladığı örgütsel destek ve iş stresinin örgütsel özdeşleşme ve iş performansına etkisi. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 17(2), 183-206.
 • Turunç, Ö., & Çelik, M. (2010b). Algılanan örgütsel desteğin çalışanların iş-aile, aile-iş çatışması, örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyetine etkisi: Savunma sektöründe bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 209-232.
 • Yıldız, K. (2013). Öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel güven algıları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 289-316. http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.315
 • Yılmaz, K. (2006). Güven ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 69–80.
 • Yolcu, N. (2021). Cam tavan sendromunun örgütsel güven ve işten ayrılma niyetine etkisi: Edirne ili örneği (Yüksek Lisans Tezi). Kırklareli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırklareli.
 • Yücel, C., & Samancı Kalaycı, G. (2009). Örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı. Fırat University Journal of Social Science, 19(1), 113-132.
There are 68 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Bahar Yakut-özek 0000-0001-7699-8741

Early Pub Date December 30, 2022
Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 11 Issue: 4

Cite

APA Yakut-özek, B. (2022). Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 11(4), 709-718. https://doi.org/10.30703/cije.1136027

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education