Research Article
BibTex RIS Cite

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Pedagojik Katkılarına İlişkin Görüşleri

Year 2022, Volume: 11 Issue: 4, 681 - 695, 30.12.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1116818

Abstract

Bu araştırmada okul dışı öğrenme ortamlarının pedagojik katkılarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji (olgubilim) araştırma deseni kullanılmıştır. Yürütülen araştırmanın çalışma grubunu Konya’da çeşitli bağımsız anaokullarında görev yapan 20 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenler amaçlı örnekleme türlerinden olan ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler, okul dışı öğrenme ortamlarının tüm gelişim alanlarının; iletişim, gözlem ve yaratıcı düşünme becerilerinin yanı sıra saygı, yardımseverlik ve sorumluluk gibi değerlerinin kazandırılmasındaki ve geliştirilmesindeki rolüne değinmişlerdir. Ayrıca araştırma sonucunda bu ortamların öğretim sürecine farklı duyu organlarına hitap etme, yaparak yaşayarak öğrenme ve kalıcı öğrenme gibi öğretim ilkeleri açısından önemli konularda katkı sağladığı görülmüştür. Bu sonuçlara dayanarak okul dışı öğrenme ortamlarının okul öncesi eğitime daha fazla entegre edilmesi önerilmiştir.

References

 • Alat, Z., Akgümüş, Ö. ve Cavalı, D. (2012). Okul öncesi eğitimde açık hava etkinliklerine yönelik öğretmen tutum ve uygulamaları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 47-62.
 • Änggård, E. (2010). Making use of “nature” in an outdoor preschool: Classroom, home and fairyland. Children, Youth and Environments, 20(1), 4-25.
 • Arnas, Y. A. ve Sarıbaş, Ş. (2020). An investigation of pre-school children’s and their parents’ outdoor play experiences. Pegem Journal of Education and Instruction, 10(2), 373-398.
 • Aşkar, N. (2021). Açık havada eğitim: Okul Öncesi Eğitim Programı materyalleri bağlamında bir değerlendirme. Yaşadıkça Eğitim, 35(1), 132-153. https://doi.org/10.33308/26674874.2021351236
 • Ata-Doğan, S. ve Boz, M. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin dış mekân oyunları hakkındaki görüşleri ve uygulamalarının incelenmesi. Elementary Education Online, 18(2), 681-697. doi: 10.17051/ilkonline.2019.562033
 • Balcı, A. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: Pegem Akademi.
 • Becker, D. R., Grist, C. L., Caudle, L. A. ve Watson, M. K. (2018). Complex physical activities, outdoor play, and school readiness among preschoolers. Global Education Review, 5(2), 110-122.
 • Bulca, Y. ve Demirhan, G. (2019). Spor merkezleri. A. İ. Şen (Ed.), Okul dışı öğrenme ortamları içinde (s. 361-378). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Civelek, P. ve Özyılmaz-Akamca, G. (2018). Açık alan etkinliklerinin okul öncesi dönemdeki çocukların bilimsel süreç becerilerine etkisi. Kastamonu Education Journal, 26(6), 2011-2019. doi: 10.24106/kefdergi.2297
 • Coşkun-Keskin, S. ve Kaplan, E. (2012). Sosyal bilgiler ve tarih eğitiminde okul dışı öğrenme ortamı olarak oyuncak müzeleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(41), 95-115. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/70381
 • Çalışkan, H. ve Yıldırım, Y. (2021). Okul dışı ortamlarda değerler eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Bursa: Celepler Matbaacılık.
 • Çetken, H. S. ve Sevimli-Çelik, S. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin dış mekân oyunlarına karşı bakış açılarının incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], 11(2), 318-341. http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.379662
 • Çıtak, Ş. ve Arabacı, N. (2017). Okul öncesi dönemdeki çocukların “oyun" ve “açık alan (bahçe)" etkinlikleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi ve örnek bir bahçe düzenleme çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(21), 28-43. https://mjer.penpublishing.net/makale_indir/363
 • Çifçi, T., Dere, F. ve Eren, N. H. (2021). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alanında Değerler ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. International Journal of Field Education, 10(1), 62-78. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1579246
 • Daş, B. E., Aslan, A. ve Yadigaroğlu, E. (2021). Okul dışı öğrenme ortamlarının 4-6 yaş çocuklarının sağlığı, gelişimi ve sürdürülebilir kalkınma bilinci üzerindeki etkileri. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 6(1), 87-124. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1334554
 • Dere, F. ve Çifçi, T. (2021). Okul öncesi eğitiminde okul dışı öğrenme ortamları: İl milli eğitim müdürlüklerinin hazırladığı kılavuzların değerlendirilmesi. International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS) -5, 21-24 Mayıs, Muğla, Türkiye.
 • Elmas, C., Aslan, O. ve Hakverdi-Can, M. (2021). Fen bilgisi öğretmen adaylarının informal öğrenme ortamları hakkındaki görüşleri: MTA gezi örneği. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 6(1), 24-42. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1106188
 • Ersoy, F. (2019). Fenomenoloji. A. Saban ve A. Ersoy (Ed.), Eğitimde nitel araştırma desenleri (s. 81-138). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gallagher, S. (2012). Phenomenology. London: Palgrave-Macmillan.
 • İleritürk, D. ve Küçükoğlu, A. (2020). Okul dışı öğrenme etkinlikleri. A. Küçükoğlu ve H. İ. Kaya (Ed.), Kuramdan uygulamaya okul dışı öğrenme ortamları içinde (s. 137-162). Ankara: Pegem Akademi.
 • Jidovtseff, B., Kohnen, C., Belboom, C., Dispa, C. ve Vidal, A. (2021). Outdoor education practices in Belgian preschools and relationships with both environmental and personal factors. Journal of Physical Education and Sport, 21, 530-536. DOI:10.7752/jpes.2021.s1058.
 • Karamustafaoğlu, S., Ayvalı, L., Ocak, Y. (2018). Okul öncesi eğitimde informal ortamlara yönelik öğretmenlerin görüşleri. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 3(2), 38-65.
 • Korkmaz, Z. S. (2020). Okul dışı ortamlarda öğretim. A. Küçükoğlu ve H. İ. Kaya (Ed.), Kuramdan uygulamaya okul dışı öğrenme ortamları içinde (s. 23-54). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kos, M., & Jerman, J. (2013). Provisions for outdoor play and learning in Slovene preschools. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 13(3), 189-205.
 • Köseoğlu, P., Gökbulut, Ö. Ö., Pehlivanoğlu, E. ve Mercan, G. (2016). Okul öncesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen “ağaç bilim okulu” projesinin değerlendirilmesi. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 1(1), 61-69.
 • MacQuarrie, S., Nugent, C. ve Warden, C. (2015). Learning with nature and learning from others: Nature as setting and resource for early childhood education. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 15(1), 1-23. DOI:10.1080/14729679.2013.841095.
 • Mart, M., Alisinanoglu, F. ve Kesicioglu, O. S. (2015). An investigation of preschool teachers use of school gardens in Turkey. The Journal of International Social Research, 8(38), 748-754.
 • Maxwell, J. A. (2018). Nitel araştırma tasarımı etkileşimli yaklaşım (M. Çevikbaş Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). Okul öncesi eğitim programı. 21.02.2022 tarihinde https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf adlı adresten alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2019). Millî eğitim bakanlığı okul dışı öğrenme ortamları kılavuzu.https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/118732/mod_resource/content/0/13.hafta%20%28mebkilavuz%29.pdf Erişim Tarihi: 20.02.2022
 • Neuman, W. L. (2014). Toplumsal Araştırma Yöntemleri I (S. Özge Çev.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Özer, M. ve Yıldırım-Polat, A. (2019). Okul öncesi dönemde müze ile eğitim: öğretmenler ne biliyor? Ne yapıyor?. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 9(2), 396-430.
 • Saleh, S. F., Latip, N. S. A. ve Rahim, A. A. (2018). Assessment of learning with nature in preschool. Journal of the Malaysian Institute of Planners, 16(3), 46-56. DOI: 10.21837/pmjournal.v16.i7.499
 • Şen, A. İ. (2019). Okul dışı öğrenme nedir?. A. İ. Şen (Ed.), Okul dışı öğrenme ortamları içinde (s. 1-21). Ankara: Pegem Akademi.
 • Taşdan, M. ve Kaya, H. İ. (2020). Okul dışı öğrenme ve alternatif eğitim uygulamaları. A. Küçükoğlu ve H. İ. Kaya (Ed.), Kuramdan uygulamaya okul dışı öğrenme ortamları içinde (s. 163-189). Ankara: Pegem Akademi.
 • Temiz, Z. ve Karaarslan-Semiz, G. (2019). En iyi Öğretmenim Doğa: Okul öncesinde Doğa Temelli Eğitim Uygulamaları Projesi Kapsamında Hazırlanan Öğretmen Etkinlikleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(1), 314-331.
 • Tösten, R. (2020). Okul dışı eğitim ve öğrenme. A. Küçükoğlu ve H. İ. Kaya (Ed.), Kuramdan uygulamaya okul dışı öğrenme ortamları içinde (s. 1-22). Ankara: Pegem Akademi.
 • Uludağ, G. (2017). Okul dışı öğrenme ortamlarının fen eğitiminde kullanılmasının okul öncesi dönemdeki çocukların bilimsel süreç becerilerine etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Uludağ, G. (2021). Views of preschool teachers on using out-of-school learning environments in preschool education. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 8(2). 1225-1249. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1294339.pdf
 • Valentini, M. ve Bartolucci, E. (2019). Childhood and nature: Research project. Journal of Physical Education and Sport, 19, 2051-2061. DOI: 10.7752/jpes.2022.03068
 • Wojciehowski, M. ve Ernst, J. (2018). Creative by Nature: Investigating the ımpact of nature preschools on young children's creative thinking. International Journal of Early Childhood Environmental Education, 6(1), 3-20. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1193490.pdf

Preschool Teachers’ Views on the Pedagogical Contributions of Out-of-School Learning Environments

Year 2022, Volume: 11 Issue: 4, 681 - 695, 30.12.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1116818

Abstract

The present study aimed to reveal the views of preschool teachers regarding the out-of-school learning environments' pedagogical contributions. For this purpose, the phenomenological research method was applied. The participants consisted of 20 preschool teachers who were working at several independent preschools in Konya. The participants were selected using the criterion sampling method. The semi-structured interview form was utilized for the data collection. The data were analyzed with the content analysis method. The findings of the study showed teachers mentioned the role of out-of-school learning environments in developing all development areas, observation, and creative thinking skills, and in teaching values of respect, helpfulness, and responsibility. The findings further highlighted that teachers thought these environments helped the teaching process in terms of teaching principles such as appealing to different senses, learning by doing and experiencing, and permanent learning. Based on the findings, the researchers recommend that the out-of-school learning environments should be more integrated into preschool education.

References

 • Alat, Z., Akgümüş, Ö. ve Cavalı, D. (2012). Okul öncesi eğitimde açık hava etkinliklerine yönelik öğretmen tutum ve uygulamaları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 47-62.
 • Änggård, E. (2010). Making use of “nature” in an outdoor preschool: Classroom, home and fairyland. Children, Youth and Environments, 20(1), 4-25.
 • Arnas, Y. A. ve Sarıbaş, Ş. (2020). An investigation of pre-school children’s and their parents’ outdoor play experiences. Pegem Journal of Education and Instruction, 10(2), 373-398.
 • Aşkar, N. (2021). Açık havada eğitim: Okul Öncesi Eğitim Programı materyalleri bağlamında bir değerlendirme. Yaşadıkça Eğitim, 35(1), 132-153. https://doi.org/10.33308/26674874.2021351236
 • Ata-Doğan, S. ve Boz, M. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin dış mekân oyunları hakkındaki görüşleri ve uygulamalarının incelenmesi. Elementary Education Online, 18(2), 681-697. doi: 10.17051/ilkonline.2019.562033
 • Balcı, A. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: Pegem Akademi.
 • Becker, D. R., Grist, C. L., Caudle, L. A. ve Watson, M. K. (2018). Complex physical activities, outdoor play, and school readiness among preschoolers. Global Education Review, 5(2), 110-122.
 • Bulca, Y. ve Demirhan, G. (2019). Spor merkezleri. A. İ. Şen (Ed.), Okul dışı öğrenme ortamları içinde (s. 361-378). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Civelek, P. ve Özyılmaz-Akamca, G. (2018). Açık alan etkinliklerinin okul öncesi dönemdeki çocukların bilimsel süreç becerilerine etkisi. Kastamonu Education Journal, 26(6), 2011-2019. doi: 10.24106/kefdergi.2297
 • Coşkun-Keskin, S. ve Kaplan, E. (2012). Sosyal bilgiler ve tarih eğitiminde okul dışı öğrenme ortamı olarak oyuncak müzeleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(41), 95-115. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/70381
 • Çalışkan, H. ve Yıldırım, Y. (2021). Okul dışı ortamlarda değerler eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Bursa: Celepler Matbaacılık.
 • Çetken, H. S. ve Sevimli-Çelik, S. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin dış mekân oyunlarına karşı bakış açılarının incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], 11(2), 318-341. http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.379662
 • Çıtak, Ş. ve Arabacı, N. (2017). Okul öncesi dönemdeki çocukların “oyun" ve “açık alan (bahçe)" etkinlikleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi ve örnek bir bahçe düzenleme çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(21), 28-43. https://mjer.penpublishing.net/makale_indir/363
 • Çifçi, T., Dere, F. ve Eren, N. H. (2021). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alanında Değerler ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. International Journal of Field Education, 10(1), 62-78. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1579246
 • Daş, B. E., Aslan, A. ve Yadigaroğlu, E. (2021). Okul dışı öğrenme ortamlarının 4-6 yaş çocuklarının sağlığı, gelişimi ve sürdürülebilir kalkınma bilinci üzerindeki etkileri. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 6(1), 87-124. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1334554
 • Dere, F. ve Çifçi, T. (2021). Okul öncesi eğitiminde okul dışı öğrenme ortamları: İl milli eğitim müdürlüklerinin hazırladığı kılavuzların değerlendirilmesi. International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS) -5, 21-24 Mayıs, Muğla, Türkiye.
 • Elmas, C., Aslan, O. ve Hakverdi-Can, M. (2021). Fen bilgisi öğretmen adaylarının informal öğrenme ortamları hakkındaki görüşleri: MTA gezi örneği. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 6(1), 24-42. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1106188
 • Ersoy, F. (2019). Fenomenoloji. A. Saban ve A. Ersoy (Ed.), Eğitimde nitel araştırma desenleri (s. 81-138). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gallagher, S. (2012). Phenomenology. London: Palgrave-Macmillan.
 • İleritürk, D. ve Küçükoğlu, A. (2020). Okul dışı öğrenme etkinlikleri. A. Küçükoğlu ve H. İ. Kaya (Ed.), Kuramdan uygulamaya okul dışı öğrenme ortamları içinde (s. 137-162). Ankara: Pegem Akademi.
 • Jidovtseff, B., Kohnen, C., Belboom, C., Dispa, C. ve Vidal, A. (2021). Outdoor education practices in Belgian preschools and relationships with both environmental and personal factors. Journal of Physical Education and Sport, 21, 530-536. DOI:10.7752/jpes.2021.s1058.
 • Karamustafaoğlu, S., Ayvalı, L., Ocak, Y. (2018). Okul öncesi eğitimde informal ortamlara yönelik öğretmenlerin görüşleri. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 3(2), 38-65.
 • Korkmaz, Z. S. (2020). Okul dışı ortamlarda öğretim. A. Küçükoğlu ve H. İ. Kaya (Ed.), Kuramdan uygulamaya okul dışı öğrenme ortamları içinde (s. 23-54). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kos, M., & Jerman, J. (2013). Provisions for outdoor play and learning in Slovene preschools. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 13(3), 189-205.
 • Köseoğlu, P., Gökbulut, Ö. Ö., Pehlivanoğlu, E. ve Mercan, G. (2016). Okul öncesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen “ağaç bilim okulu” projesinin değerlendirilmesi. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 1(1), 61-69.
 • MacQuarrie, S., Nugent, C. ve Warden, C. (2015). Learning with nature and learning from others: Nature as setting and resource for early childhood education. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 15(1), 1-23. DOI:10.1080/14729679.2013.841095.
 • Mart, M., Alisinanoglu, F. ve Kesicioglu, O. S. (2015). An investigation of preschool teachers use of school gardens in Turkey. The Journal of International Social Research, 8(38), 748-754.
 • Maxwell, J. A. (2018). Nitel araştırma tasarımı etkileşimli yaklaşım (M. Çevikbaş Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). Okul öncesi eğitim programı. 21.02.2022 tarihinde https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf adlı adresten alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2019). Millî eğitim bakanlığı okul dışı öğrenme ortamları kılavuzu.https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/118732/mod_resource/content/0/13.hafta%20%28mebkilavuz%29.pdf Erişim Tarihi: 20.02.2022
 • Neuman, W. L. (2014). Toplumsal Araştırma Yöntemleri I (S. Özge Çev.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Özer, M. ve Yıldırım-Polat, A. (2019). Okul öncesi dönemde müze ile eğitim: öğretmenler ne biliyor? Ne yapıyor?. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 9(2), 396-430.
 • Saleh, S. F., Latip, N. S. A. ve Rahim, A. A. (2018). Assessment of learning with nature in preschool. Journal of the Malaysian Institute of Planners, 16(3), 46-56. DOI: 10.21837/pmjournal.v16.i7.499
 • Şen, A. İ. (2019). Okul dışı öğrenme nedir?. A. İ. Şen (Ed.), Okul dışı öğrenme ortamları içinde (s. 1-21). Ankara: Pegem Akademi.
 • Taşdan, M. ve Kaya, H. İ. (2020). Okul dışı öğrenme ve alternatif eğitim uygulamaları. A. Küçükoğlu ve H. İ. Kaya (Ed.), Kuramdan uygulamaya okul dışı öğrenme ortamları içinde (s. 163-189). Ankara: Pegem Akademi.
 • Temiz, Z. ve Karaarslan-Semiz, G. (2019). En iyi Öğretmenim Doğa: Okul öncesinde Doğa Temelli Eğitim Uygulamaları Projesi Kapsamında Hazırlanan Öğretmen Etkinlikleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(1), 314-331.
 • Tösten, R. (2020). Okul dışı eğitim ve öğrenme. A. Küçükoğlu ve H. İ. Kaya (Ed.), Kuramdan uygulamaya okul dışı öğrenme ortamları içinde (s. 1-22). Ankara: Pegem Akademi.
 • Uludağ, G. (2017). Okul dışı öğrenme ortamlarının fen eğitiminde kullanılmasının okul öncesi dönemdeki çocukların bilimsel süreç becerilerine etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Uludağ, G. (2021). Views of preschool teachers on using out-of-school learning environments in preschool education. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 8(2). 1225-1249. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1294339.pdf
 • Valentini, M. ve Bartolucci, E. (2019). Childhood and nature: Research project. Journal of Physical Education and Sport, 19, 2051-2061. DOI: 10.7752/jpes.2022.03068
 • Wojciehowski, M. ve Ernst, J. (2018). Creative by Nature: Investigating the ımpact of nature preschools on young children's creative thinking. International Journal of Early Childhood Environmental Education, 6(1), 3-20. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1193490.pdf
There are 44 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Filiz Dere 0000-0002-8022-5829

Taner Çifçi 0000-0002-2057-7136

Early Pub Date December 30, 2022
Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 11 Issue: 4

Cite

APA Dere, F., & Çifçi, T. (2022). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Pedagojik Katkılarına İlişkin Görüşleri. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 11(4), 681-695. https://doi.org/10.30703/cije.1116818

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education