Research Article
BibTex RIS Cite

8. Sınıf Öğrencilerinin EKOK Problemlerinin Çözümlerinde Sergiledikleri Matematiksel Modelleme Süreçleri

Year 2022, Volume: 11 Issue: 4, 638 - 654, 30.12.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1100675

Abstract

Araştırmanın amacı, EKOK problemleri içeren matematiksel modelleme yapmayı gerektiren etkinliklerde öğrencilerin hangi matematiksel modelleme basamaklarına ve matematiksel modelleme düzeylerine ulaştıklarını belirlemektir. Araştırmanın katılımcılarını 8.sınıfta öğrenim gören 25 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak mülakat, gözlem, öğrenci günlükleri ve matematiksel modelleme etkinliklerini içeren çalışma kâğıtları kullanılmıştır. 4 çalışma kâğıdı 4 hafta boyunca haftada 2 saat olacak şekilde öğrencilere uygulanmıştır. Veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, genelde problemlerin anlaşıldığı, varsayım yapılabildiği ve matematikselleştirme basamağına ulaşılabildiği görülmüştür. Problemi anlamayan ve matematikselleştirme basamağına ulaşamayan gruplar problemi çözme basamağını da gerçekleştirememişlerdir. Ayrıca çözümü doğrulama, çözümü yorumlama ve açıklama-raporlaştırma basamaklarına birçok grup ulaşamamıştır. Diğer taraftan 1. ve 2. etkinlikte grupların çoğunluğu seviye 3 seviyesinde yer alırken, 3. etkinlikte seviye 2, 4. etkinlikte ise seviye 1’de kalmışlardır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğrencilerin istenilen matematiksel modelleme basamaklarına ve matematiksel modelleme düzeylerine ulaşabilmeleri için derslerde matematiksel modelleme problemlerine sık sık yer verilmesi önerilmektedir.

Supporting Institution

Bu çalışma, birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında yaptığı “Ortaokul 8. sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Modelleme Süreçlerinin İncelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezinin bir bölümüdür.

References

 • Alkan, Y. (2019). Matematiksel modelleme etkinlikleriyle yapılan öğretim sürecinin 7. sınıf öğrencilerinin matematiksel modelleme yeterliklerine ve okuduğunu anlama becerilerine etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi). Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
 • Ata Baran, A. (2019). Matematiksel modellemeye dayalı bir öğretim deneyinde sekizinci sınıf öğrencilerinin matematiksel iletişim becerilerinin, matematik okuryazarlıklarının ve duyuşsal özelliklerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Aydın Güç, F. (2015). Matematiksel modelleme yeterliklerinin geliştirilmesine yönelik tasarlanan öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının matematiksel modelleme yeterliklerinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Bakırcı, C. (2016). Matematiksel modelleme etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin pısa matematik başarı düzeylerine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Baran Bulut, D. & Erkan, B. (2020). 7. sınıf öğrencilerinin matematiksel modelleme süreçlerinin incelenmesi: Geometrik şekillerde alan ölçme. Turkish studies-Education, 15(6), 3971-3988.
 • Baştürk, V. (2021). Altıncı sınıf öğrencilerinin cebirsel problemleri matematiksel modellemeyi kullanarak çözme becerilerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Başün, A, R. ve Doğan, M. (2020). Matematik eğitiminde uygulanan oyunla öğretimin akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(7), 155-167.
 • Berry, J. and Houston, K. (1995). Mathematical modelling. London, Gulf Professional Publishing.
 • Blum, W. and Borremeo Ferri, R. (2009). Mathematical modelling: Can it be taught and learnt?. Journal of Mathematical Modelling and Application, 1(1), 45-58.
 • Blum, W. and Leiss, D. (2007). How do students and teachers deal with modelling problems? InC. Haines, P. Galbraith, W. Blum & S. Khan (Ed.), Mathematical modelling (ICTMA 12): Education, Engineering an Economics, 222-231. Chichester: Hollywood.
 • Borromeo Ferri, R. (2006). Theoretical and emprical differentiations of phases in the modelling process. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik-ZDM, 38(2), 86-95.
 • Cumhur, F. ve Elmas Baydar, H. (2017). İşbirlikli öğrenme yönteminin EBOB-EKOK konusu öğretimindeki etkililiği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5): 1663-1680.
 • Çavuş Erdem, Z. (2018). Matematiksel modelleme etkinliklerine dayalı öğrenim sürecinin alan ölçme konusu bağlamında incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.
 • Çavuş Erdem, Z., Doğan, M, F., Gürbüz, R. (2021). Ortaokul öğrencilerinin disiplinler arası matematiksel modelleme becerilerinin incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 10(4), 1763-1788.
 • Çelikkol, Ö. (2016). 7. sınıf öğrencilerine cebirsel sözel problemlerde matematiksel modelleme uygulaması: Bir eylem araştırması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Çiltaş, A. ve Muşlu, M. (2016). Doğal sayılarla işlemler konusunun öğretiminde matematiksel modelleme yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2): 329-343.
 • Çoksöyler, A. (2020). Altıncı sınıf öğrencilerinin matematiksel modelleme problemlerini çözüm süreçlerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Çora, A. (2018). Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin otantik matematiksel modelleme etkinlikleri ile problem çözme becerilerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Çubukluöz, Ö., Adıgüzel, T., Gökkurt Özdemir, B. ve Akkaya, R. (2018). Ortaokul 7. sınıf Öğrencilerinin En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat Konusundaki Bilgi Oluşturma Süreçlerinin RBC+C Modeli ile İncelenmesi. Journal of Computer and Education Research, 6(12), 285-319.
 • Didiş Kabar, M. G. ve İnan, M. (2018). Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin matematikselleştirme süreçlerinin ve matematiksel modellerinin incelenmesi: Çim biçme problemi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 9(2), 339-366.
 • Doruk, B. K. ve Umay, A. (2011). Matematiğin günlük yaşama transfer etmede matematiksel modellemenin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(41), 124-135.
 • Garfunken, S., Montgomery, M., Bliss, K., Fowler, K., Galluzzo, B., Giordano, F., Godbold, L., Gould, H., Levy, R., Libertini, J., Long, M., Malkevitch, J., Pollak, H., Teague, D., Van Der Kooij, H. & Zbiek, R. (2016). GAIMME: Guidelines forassessment & instruction in mathematical modeling education. Philadelphia: SIAM. http://www.siam.org/reportds/gaimme.php
 • Hacısalihoğlu, Karadeniz, M., Kıdıl, M. ve Erol, B. (2019). Sekizinci sınıf öğrencilerinin ebob-ekok konusuna ilişkin algılayışlarının belirlenmesi. Uluslararası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 1039-1057.
 • İnan, M. (2018). 7. sınıf öğrencilerinin matematiksel modelleme süreçlerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • İnan Tutkun, M., Didiş Kabar, M, G., (2018). Ortaokullarda matematiksel modelleme: 7. sınıf öğrencilerinin “hava durumu” modelleme problemi ile deneyimi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 23-52.
 • Kaiser, G. and Schwarz, B. (2006) Mathematical modelling as bridge between school and university. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik-ZDM, 38, 196-208.
 • Kertil, M. (2008). Matematik öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin modelleme sürecinde incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kocayayla, C. (2019). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerine yönelik matematiksel modelleme etkinliklerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin modelleme yeterliklerinin belirlenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Korkmaz, E. ve Korkmaz, C. (2017). Ebob-Ekok konusunun gerçekçi matematik eğitimi etkinlikleriyle öğretiminin başarı ve tutuma etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(39), 504-523.
 • Lesh, R. and Zawojewski, J. S. (2007). Problem solving and modeling. second handbook of research on mathematics teaching and learning, Lester F (Ed.), ISBN: 978-1593115869, Information Age Publishing, Greenwich, 763-804.
 • Llinares, S. and Roig, A. I. (2008). Secondary school students’ construction and use of mathematical models in solving word problems. International Journal of Science and Mathematics Education, 6(3), 505-532.
 • Maaß, K. (2006). What are modelling competencies?. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik-ZDM, 38(2), 113-142.
 • Mehraein, S. and Gatabi, A. R. (2014). Gender and mathematical modelling competency: primary students‘ performance and their attitude. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 128, 198-203.
 • MEB. (2018). Matematik dersi (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB.
 • MEB. (2019). T.C. Mili Eğitim Bakanlığı PISA 2018 Türkiye ön raporu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı
 • Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, Sage.
 • Ozulu, Y, E. (2021). Ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematiksel modelleme yeterliklerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan.
 • Perk, E. (2019). Fonksiyonlar konusunun öğretiminde matematiksel modelleme yönteminin meslek lisesindeki öğrenci başarısına etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Peter Koop, A. (2004) Fermi problems in primary mathematics classrooms: Pupils‟ interactive modelling processes. In I. Putt, R. Farragher, & M. McLean (Eds.), Mathematics education for the third millenium: Towards 2010 (Proceedings of the 27th annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia, pp. 454-461). Townsville, Queensland: MERGA.
 • Pusmaz, A. ve Küpcü, A. R. (2010). Matematik öğretmen adaylarının ebob ve ekok kavramları hakkındaki pedagojik alan bilgileri. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 417-425.
 • Serfiçeli, Z. ve Atmaz, D. (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu matematik 8.sınıf ders kitabı. Ankara: Kök-e yayıncılık.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Stillman, G., Galbraith, P., Brown, J. and Edwards, I. (2007). A framework for success in ımplementing mathematical modelling in the secondary classroom. Mathematics: Essential Research, Essential Practice 2, 688-697.
 • Şahin, N. ve Eraslan, A. (2016). Ortaokul öğrencilerin modelleme deneyimleri: Kağıttan uçak yapma yarışması problemi. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 1(1), 34-44.
 • Toğrul, A. (2014). Lise öğrencilerinin ebob-ekok problemlerinin çözüm süreçlerinin kavramsal ve işlemsel bilgi açısından incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Tutak, T., ve Güder, Y. (2014). Matematiksel modellemenin tanımı, kapsamı ve önemi. Turkish Journal of Educational Studies. 1(1), 173-190
 • Yayla, Ö. (2016). Ortaokul (5. ,6., 7., 8. sınıf) matematik dersinde öğrencilerin öğrenmekte zorlandıkları konular, nedenleri ve çözüm önerileri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yurtsever, A. (2018). 6. sınıf öğrencilerinin matematiksel modelleme yeterlikleri, matematik başarışları ve tutumları arasındaki ilişki (Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Zihar, M. (2018). Matematiksel modelleme yöntemiyle 8. sınıf üslü ifadeler konusunun öğretimine yönelik bir eylem araştırması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Erzurum.

Modeling Processes Performed by 8th Grade Students in Solving the Least Common Multiple (LCM) Mathematic Problems

Year 2022, Volume: 11 Issue: 4, 638 - 654, 30.12.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1100675

Abstract

The aim of the research is to determine which mathematical modeling steps and levels students have reached in activities that require mathematical modeling involving The Least Common Multiple (LCM) problems. The participants were 25 8th grade students. In the research, data collection tools such as interviews, observations, student diaries, worksheets containing mathematical modeling activities were used. There were four worksheets and each of them was applied to the students two hours a week. This research has been evaluated by using descriptive analysis method. As a result of the study, the problems were generally understood, the groups who understood the problem could make assumptions and the mathematization step could be reached. In addition, many groups could not reach the steps of verifying the solution, interpreting the solution, explanation and reporting. On the other hand, the majority of the groups reached level 3 in the first and second activities most of the groups reached level 2 in the third activity, and many groups reached level 1 in the fourth activity. In accordance with the results, it seems that mathematical modeling problems should be included in the courses more often in order for students to reach the aimed mathematical modeling steps and levels.

References

 • Alkan, Y. (2019). Matematiksel modelleme etkinlikleriyle yapılan öğretim sürecinin 7. sınıf öğrencilerinin matematiksel modelleme yeterliklerine ve okuduğunu anlama becerilerine etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi). Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
 • Ata Baran, A. (2019). Matematiksel modellemeye dayalı bir öğretim deneyinde sekizinci sınıf öğrencilerinin matematiksel iletişim becerilerinin, matematik okuryazarlıklarının ve duyuşsal özelliklerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Aydın Güç, F. (2015). Matematiksel modelleme yeterliklerinin geliştirilmesine yönelik tasarlanan öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının matematiksel modelleme yeterliklerinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Bakırcı, C. (2016). Matematiksel modelleme etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin pısa matematik başarı düzeylerine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Baran Bulut, D. & Erkan, B. (2020). 7. sınıf öğrencilerinin matematiksel modelleme süreçlerinin incelenmesi: Geometrik şekillerde alan ölçme. Turkish studies-Education, 15(6), 3971-3988.
 • Baştürk, V. (2021). Altıncı sınıf öğrencilerinin cebirsel problemleri matematiksel modellemeyi kullanarak çözme becerilerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Başün, A, R. ve Doğan, M. (2020). Matematik eğitiminde uygulanan oyunla öğretimin akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(7), 155-167.
 • Berry, J. and Houston, K. (1995). Mathematical modelling. London, Gulf Professional Publishing.
 • Blum, W. and Borremeo Ferri, R. (2009). Mathematical modelling: Can it be taught and learnt?. Journal of Mathematical Modelling and Application, 1(1), 45-58.
 • Blum, W. and Leiss, D. (2007). How do students and teachers deal with modelling problems? InC. Haines, P. Galbraith, W. Blum & S. Khan (Ed.), Mathematical modelling (ICTMA 12): Education, Engineering an Economics, 222-231. Chichester: Hollywood.
 • Borromeo Ferri, R. (2006). Theoretical and emprical differentiations of phases in the modelling process. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik-ZDM, 38(2), 86-95.
 • Cumhur, F. ve Elmas Baydar, H. (2017). İşbirlikli öğrenme yönteminin EBOB-EKOK konusu öğretimindeki etkililiği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5): 1663-1680.
 • Çavuş Erdem, Z. (2018). Matematiksel modelleme etkinliklerine dayalı öğrenim sürecinin alan ölçme konusu bağlamında incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.
 • Çavuş Erdem, Z., Doğan, M, F., Gürbüz, R. (2021). Ortaokul öğrencilerinin disiplinler arası matematiksel modelleme becerilerinin incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 10(4), 1763-1788.
 • Çelikkol, Ö. (2016). 7. sınıf öğrencilerine cebirsel sözel problemlerde matematiksel modelleme uygulaması: Bir eylem araştırması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Çiltaş, A. ve Muşlu, M. (2016). Doğal sayılarla işlemler konusunun öğretiminde matematiksel modelleme yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2): 329-343.
 • Çoksöyler, A. (2020). Altıncı sınıf öğrencilerinin matematiksel modelleme problemlerini çözüm süreçlerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Çora, A. (2018). Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin otantik matematiksel modelleme etkinlikleri ile problem çözme becerilerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Çubukluöz, Ö., Adıgüzel, T., Gökkurt Özdemir, B. ve Akkaya, R. (2018). Ortaokul 7. sınıf Öğrencilerinin En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat Konusundaki Bilgi Oluşturma Süreçlerinin RBC+C Modeli ile İncelenmesi. Journal of Computer and Education Research, 6(12), 285-319.
 • Didiş Kabar, M. G. ve İnan, M. (2018). Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin matematikselleştirme süreçlerinin ve matematiksel modellerinin incelenmesi: Çim biçme problemi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 9(2), 339-366.
 • Doruk, B. K. ve Umay, A. (2011). Matematiğin günlük yaşama transfer etmede matematiksel modellemenin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(41), 124-135.
 • Garfunken, S., Montgomery, M., Bliss, K., Fowler, K., Galluzzo, B., Giordano, F., Godbold, L., Gould, H., Levy, R., Libertini, J., Long, M., Malkevitch, J., Pollak, H., Teague, D., Van Der Kooij, H. & Zbiek, R. (2016). GAIMME: Guidelines forassessment & instruction in mathematical modeling education. Philadelphia: SIAM. http://www.siam.org/reportds/gaimme.php
 • Hacısalihoğlu, Karadeniz, M., Kıdıl, M. ve Erol, B. (2019). Sekizinci sınıf öğrencilerinin ebob-ekok konusuna ilişkin algılayışlarının belirlenmesi. Uluslararası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 1039-1057.
 • İnan, M. (2018). 7. sınıf öğrencilerinin matematiksel modelleme süreçlerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • İnan Tutkun, M., Didiş Kabar, M, G., (2018). Ortaokullarda matematiksel modelleme: 7. sınıf öğrencilerinin “hava durumu” modelleme problemi ile deneyimi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 23-52.
 • Kaiser, G. and Schwarz, B. (2006) Mathematical modelling as bridge between school and university. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik-ZDM, 38, 196-208.
 • Kertil, M. (2008). Matematik öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin modelleme sürecinde incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kocayayla, C. (2019). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerine yönelik matematiksel modelleme etkinliklerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin modelleme yeterliklerinin belirlenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Korkmaz, E. ve Korkmaz, C. (2017). Ebob-Ekok konusunun gerçekçi matematik eğitimi etkinlikleriyle öğretiminin başarı ve tutuma etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(39), 504-523.
 • Lesh, R. and Zawojewski, J. S. (2007). Problem solving and modeling. second handbook of research on mathematics teaching and learning, Lester F (Ed.), ISBN: 978-1593115869, Information Age Publishing, Greenwich, 763-804.
 • Llinares, S. and Roig, A. I. (2008). Secondary school students’ construction and use of mathematical models in solving word problems. International Journal of Science and Mathematics Education, 6(3), 505-532.
 • Maaß, K. (2006). What are modelling competencies?. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik-ZDM, 38(2), 113-142.
 • Mehraein, S. and Gatabi, A. R. (2014). Gender and mathematical modelling competency: primary students‘ performance and their attitude. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 128, 198-203.
 • MEB. (2018). Matematik dersi (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB.
 • MEB. (2019). T.C. Mili Eğitim Bakanlığı PISA 2018 Türkiye ön raporu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı
 • Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, Sage.
 • Ozulu, Y, E. (2021). Ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematiksel modelleme yeterliklerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan.
 • Perk, E. (2019). Fonksiyonlar konusunun öğretiminde matematiksel modelleme yönteminin meslek lisesindeki öğrenci başarısına etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Peter Koop, A. (2004) Fermi problems in primary mathematics classrooms: Pupils‟ interactive modelling processes. In I. Putt, R. Farragher, & M. McLean (Eds.), Mathematics education for the third millenium: Towards 2010 (Proceedings of the 27th annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia, pp. 454-461). Townsville, Queensland: MERGA.
 • Pusmaz, A. ve Küpcü, A. R. (2010). Matematik öğretmen adaylarının ebob ve ekok kavramları hakkındaki pedagojik alan bilgileri. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 417-425.
 • Serfiçeli, Z. ve Atmaz, D. (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu matematik 8.sınıf ders kitabı. Ankara: Kök-e yayıncılık.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Stillman, G., Galbraith, P., Brown, J. and Edwards, I. (2007). A framework for success in ımplementing mathematical modelling in the secondary classroom. Mathematics: Essential Research, Essential Practice 2, 688-697.
 • Şahin, N. ve Eraslan, A. (2016). Ortaokul öğrencilerin modelleme deneyimleri: Kağıttan uçak yapma yarışması problemi. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 1(1), 34-44.
 • Toğrul, A. (2014). Lise öğrencilerinin ebob-ekok problemlerinin çözüm süreçlerinin kavramsal ve işlemsel bilgi açısından incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Tutak, T., ve Güder, Y. (2014). Matematiksel modellemenin tanımı, kapsamı ve önemi. Turkish Journal of Educational Studies. 1(1), 173-190
 • Yayla, Ö. (2016). Ortaokul (5. ,6., 7., 8. sınıf) matematik dersinde öğrencilerin öğrenmekte zorlandıkları konular, nedenleri ve çözüm önerileri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yurtsever, A. (2018). 6. sınıf öğrencilerinin matematiksel modelleme yeterlikleri, matematik başarışları ve tutumları arasındaki ilişki (Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Zihar, M. (2018). Matematiksel modelleme yöntemiyle 8. sınıf üslü ifadeler konusunun öğretimine yönelik bir eylem araştırması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Erzurum.
There are 49 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Özge Erdem Özdemir 0000-0002-5711-8363

Avni Yıldız 0000-0002-6428-188X

Early Pub Date December 30, 2022
Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 11 Issue: 4

Cite

APA Erdem Özdemir, Ö., & Yıldız, A. (2022). 8. Sınıf Öğrencilerinin EKOK Problemlerinin Çözümlerinde Sergiledikleri Matematiksel Modelleme Süreçleri. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 11(4), 638-654. https://doi.org/10.30703/cije.1100675

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education