Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilim ve Sanat Merkezi’ne Yönelik Analojileri

Year 2020, Volume 9, Issue 3, 935 - 960, 21.09.2020
https://doi.org/10.30703/cije.714285

Abstract

Analoji, kavram ve ilkelerin benzer olan özellikleri arasında yapılan bir haritalama biçimidir. Analoji, yeni bir bilginin öğrenilmesinde, anlaşılmasında kullanılan bir çeşit betimleme türüdür. Bireylerin iyi düzeyde öğrenilmiş ve uzun süreli bellekte yer alan bilgilerinin yeni öğrenilecek olanlar için kullanılmasında önemli bir rolü vardır. Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının Bilim ve Sanat Merkezi’ne yönelik analojilerini belirlemek ve bu kuruma yönelik algılarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın örneklemini, 2019–2020 Eğitim-Öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim dalına devam eden 112 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın verileri, öğretmen adaylarının Bilim ve Sanat Merkezi’ne (BİLSEM) yönelik ne tür analojiler kullandıklarını ortaya çıkarmak için araştırmacılar tarafından hazırlanan 10 sorudan oluşan form kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının oluşturduğu analojilerin yapısal, fonksiyonel, hem yapısal hem de fonksiyonel olduğu, çok azının resimsel analojiler ve sözel-resimsel analojiler sınıflandırması altında yer aldığı görülmüştür. Adayların geliştirdikleri analojilerin sınırlılık ve gerekçelerini belirtmemeleri ve hedef kavramı açıklamak için birden fazla kaynak kullanmamaları, Bilim ve Sanat Merkezi kurumunun genel yapısı ile ilgili çok yönlü olarak bilgi sahibi olmadıklarını düşündürmektedir. Sınıf öğretmeni adaylarının büyük çoğunluğun Bilim ve Sanat Merkezleri hakkında olumlu benzetmeler yapmaları, bu kurumların işlevini yerine getirmeleri bakımından önemlidir.

References

 • Akkaya, E. (2012) Ortaöğretim öğrenci ve öğretmenlerinin okul ve ideal okul algılarının metafor yoluyla analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Altıntaş, E. (2009). Purdue modeline dayalı matematik etkinliği ile öğretimin üstün yetenekli öğrencilerin başarılarına ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Altun, T. &Vural, S. (2012). Bilim ve sanat merkezinde (bilsem) görev yapan öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişim ve okul gelişimine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 152-177
 • Aydoğdu, E. (2008). İlköğretim okullarındaki öğrenci ve öğretmenlerin sahip oldukları okul algıları ile ideal okul algılarının metaforlar yardımıyla analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir
 • Balcı, A. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma: yöntem, teknik ve ilkeler (8. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Balcı, A., (1999). Metaphorical images of school: School perceptions of students, teachers and parents from four selected schools (in Ankara). Yayımlanmamış Doktora tezi, Orta Doğu Teknik Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 202 p
 • Bilaloğlu, R. G., & ABD, O. Ö. (2005). Erken çocukluk döneminde fen öğretiminde analoji tekniği. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(30), 72-77.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (4), 693-712.
 • Clark, B. (2002). Growing up gifted: Developing the potential of children at home and at school (6. bs.). Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
 • Çapan, E. B. (2010) Metaphoric sensations of teacher candidates about gifted students. International Social Researches Journal, 3(12), 140-154.
 • Çavuşoğlu, M. & Semerci, N. (2015).Anne Babaların BİLSEM’e Devam Eden Özel Yetenekli Çocuklarına İlişkin Görüşleri (Bartın İli Örneği). Bartin University Journal of Faculty of Education Special Issue on XIV. International Participation Symposium of Primary School Teacher Education (21-23 May, 2015) p. 325 – 335
 • Çetinkaya, M. & Özdemir M.Ç. (2018). Matematiksel analoji geliştirme çalışması. Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat (J-STEAM) Eğitimi Dergisi, 2(1), 27- 49
 • Dagher, Z. R. (1995). Analysis of analogies used by science teachers. Journal of Research in Science Teaching, 32(3), 259-270.
 • Demir, C. E. (2007). Metaphors as a reflection of middle school students’ perceptions of school: A cross-cultural analysis. Educational Research and Evaluation: An International Journal on Theory and Practice, 13(2), 89-107
 • Digilli, A. (2014). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının geliştirdikleri benzeşimler (analojiler) üzerine bir araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Dönmez, N. (2004). Bilim Sanat Merkezleri’nin kuruluşu ve işleyişinde yapılması gereken düzenlemeler. Kulaksızoğlu A., Bilgili A. E Şirin M. R. (Ed.). I. Türkiye üstün yetenekli çocuklar kongresi, üstün yetenekli çocuklar bildiriler kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, 69–84.
 • Duit, R. (1991). On the role of analogies and metaphors in learning science. Science Education, 75(6), 649-672.
 • Ekici, E., Ekici, F. & Aydın, F. (2007). Fen bilgisi derslerinde benzeşimlerin (analoji) kullanılabilirliğine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri ve örnekleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(1), 95-113.
 • English, L. D. (1998). Reasoning by analogy in solving comparison problems. Mathematical Cognition, 4(2), 125-146.
 • Ertirel, T. (2019). Ortaöğretim 9. ve 10. Sınıf kimya ders kitaplarında kullanılan analojilerin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Forceville, C. (2002). The identification of target and source in pictorial metaphors. Journal of Pragmatics, 34, 1–14.
 • Gentner, D. (1983). Structure-mapping: A theoretical framework for analogy. Cognitive Science, 7(2), 155-170.
 • Gentner, D., Holyoak, K. J., Holyoak, K. J., & Kokinov, B. N. (Eds.). (2001). The analogical mind: perspectives from cognitive science. MIT Press.
 • Glynn, S. M., & Takahashi, T. (1998). Learning from analogy‐enhanced science text. journal of research in science teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 35(10), 1129-1149.
 • Gottfredson, L. S. (2004). Realities in Desegregating Gifted Education. In the Eyes of the Beholder: Critical İssues for Diversity in Gifted Education, 139-155.
 • Gök, B., & Erdoğan, T. (2010). Investıgatıon of pre-servıce teachers'perceptıons about concept of technology through metaphor analysıs. Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(2).
 • Günay Bilaloğlu R. (2006). Altı yaş çocuklarına bağışıklık sisteminin analoji tekniği ile öğretiminin başarı ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Harrison, A. A., & De Jong, O. (2003). Using analogies in chemistry teaching: A case study of a teacher's preparations, presentations and reflections.
 • Kesercioğlu, T., Yılmaz, H., Huyugüzel-Çavaş, P. & Çavaş, B. (2004). İlköğretim fen bilgisi öğretiminde analojilerin kullanımı: “Örnek Uygulamalar”. Ege Eğitim Dergisi, 5, 35-44.
 • Koç, İ. (2016). Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Öğrenci Velilerinin Bilim ve Sanat Merkezi'yle İlgili Görüşleri: Bir BİLSEM Örneği. Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 3(3), 17-24.
 • Kunt, K., & Tortop, H. S. (2013). Türkiye’deki üstün yetenekli öğrencilerin bilim ve sanat merkezlerine ilişkin metaforik algıları. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(2), 117-127.
 • Küçükturan, G. (2000). Okul öncesi dönem 6 yaş grubu çocuklarına depremin oluşumu, deprem- fay ve yer ilişkisinin analoji tekniği ile öğretimi. Ulusal Fen Bilimleri Kongresi.
 • MEB. (2019). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 15 Aralık 2019 tarihinde https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_10/07031350_bilsem_yonergesi.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Miles, M. B. and Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi: genişletilmiş bir kaynak kitap (1. Baskı). S. Akbaba Altun ve A. Ersoy (Çev. Eds). Ankara: Pegem Akademi.
 • Newton, L. D. (2003). The occurrence of analogies in elementary school science boks. Instructional Science, 31, 353-375.
 • Özdemir, Ç. ve Kalaycı, H. (2013). Okul bağlılığı ve metaforik okul algısı üzerine bir inceleme: Çankırı ili örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2125-2137.
 • Ravenna, G. (2008). Factors ınfluencing gifted students’ preferences for models of teaching. Southern California: University of Southern California.
 • Reis, S. M., & Renzulli, J. S. (2010). Is There Still A Need for Gifted Education? An Examination of Current Research. Learning and Individual Differences, 20(4), 308–317.
 • Samples, S. L. (2010). A case study of minority and low-ses gifted students’ perceptions of the effects of a gifted resource specialist. Kansas: School of Education and the Graduate Faculty of the University of Kansas.
 • Sarıay, Seyit Ahmet (2019). Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde bilim ve sanat merkezlerinin rolü: Öğretmen ve veli görüşleri. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Sarıtaş, E., Şahin, Ü. ve Çatalbaş, G. (2019). Velilerin gözüyle BİLSEM. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 7(1), 114-133.
 • Sezginsoy, B. (2007). Bilim ve sanat merkezi uygulamasının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye.
 • Spellman, B. A., & Holyoak, K. J. (1996). Pragmatics in analogical mapping. Cognitive Psychology, 31(3), 307-346.
 • Stavy, R. (1991). Using analogy to overcome misconceptions about conservation of matter. Journal of Research in Science Teaching, 28(4), 305-313.
 • Şahin , F. (2000). Okul öncesinde fen bilgisi öğretimi ve aktivite örnekleri, İstanbul, Ya-Pa.
 • Şaşmaz Ören, F., Ormancı, Ü., Babacan, T., Koparan, S. ve Çiçek, T. (2010). Analoji ve araştırma temelli öğrenme yaklaşımına dayalı rehber materyal uygulaması ile buna yönelik öğrenci görüşleri. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 33-53.
 • Şenel, T., & Aslan, O. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 76-95.
 • Şenol, C. (2011). Üstün yetenekliler eğitim programlarına ilişkin öğretmen görüşleri (BİLSEM örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Şeyihoğlu, A. & Özgürbüz, İ. E. (2015). Coğrafya Ders Kitaplarındaki Analojilerin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 40(179), 163-179.
 • Taşpınar, M. (2012). Öğretim ilke ve yöntemleri (5. baskı). Ankara: Elhan Yayınları.
 • Tatli, E., Önen, F., Macaroğlu Akgül, E. & Gürdal, A. (2013). Fen bilgisi öğretmenlerinin bilim ve bilim insanı algıları. A. İşman (Ed.) International Conference on New Horizons in Education proceeding book 3, (ss.182-190).Roma:Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • TDK, (2019). Analoji nedir? 23 Ekim 2019 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=ANALOJ%C4%B0 adresinden erişilmiştir.
 • Thiele, R. B. & Treagust, D. F. (1994). The nature and extent of analogies in secondary chemistry textbooks. Instructional Science, 22, 61-74.
 • Thile, R. B. & Treagust, D. F. (1991). Using analogies in secondary chemistry teaching. Paper presented at the Royal Australian Chemical Institute Conference on Chemical Education, Perth, Western Australia, Australia.
 • Ürey, M., Karaçöp, A., Göksu, V., & Çolak, K. (2017). Fen ve sosyal bilimler kökenli öğretmen adaylarının bilim insanı algıları. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 205-226.
 • Winebrenner, S. (2000). Gifted students need an education, too. Educational Leadership, 52- 56.
 • Yenice, N., Tunç, G. A., & Yavaşoğlu, N.(2018). Ortaöğretim Öğrencileri le Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Kavramına ilişkin Geliştirdikleri Analojiler. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 16-30.
 • Yerrick, R.K., Doster, E., Nugent, J.S., Parke, H.M., Crawley, F.E., (2003). Social ınteraction and the use of analogy: an analysis of preservice teachers’ talk during physics ınquiry lessons. Journal of Research in Science Teaching, 40(5), 443-463.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Pre-service Primary School Teachers' Analogies towards Science and Art Center

Year 2020, Volume 9, Issue 3, 935 - 960, 21.09.2020
https://doi.org/10.30703/cije.714285

Abstract

Analogy is a form of mapping between the similar features of concepts and principles. Analogy is a type of description used to learn and understand new information. Individuals’ existing knowledge that is well-learned and kept in long-term memory has an important role to be used for the new learnings. The aim of this research is to determine the analogies of pre-service primary school teachers towards Science and Art Center and to reveal their perceptions about this institution. The sample of the study consists of 112 pre-service primary school teachers who continue their education in Çanakkale Onsekiz Mart University, the Department of Primary School Education in the 2019-2020 academic year. Qualitative research method was used in the research study. The data obtained were analyzed by making content analysis. The data of the research were collected using a form consisting of 10 questions prepared by the researchers to reveal what kind of analogies the pre-service primary school teachers use for Science and Art Center (SAC). In the research, the analogies formed by pre-service teachers were found to be structural, functional, both structural and functional, and few of them were included under the classification of pictorial analogies and verbal-pictorial analogies. The fact that pre-service teachers did not specify the limitations and justifications of the analogies they have developed and did not use more than one source to explain the target concept suggests that they do not have a versatile knowledge of the general structure of SAC. It is important for SACs that the pre-service primary school teachers making positive analogies about SACs in order to fulfill the function of these institutions.

References

 • Akkaya, E. (2012) Ortaöğretim öğrenci ve öğretmenlerinin okul ve ideal okul algılarının metafor yoluyla analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Altıntaş, E. (2009). Purdue modeline dayalı matematik etkinliği ile öğretimin üstün yetenekli öğrencilerin başarılarına ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Altun, T. &Vural, S. (2012). Bilim ve sanat merkezinde (bilsem) görev yapan öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişim ve okul gelişimine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 152-177
 • Aydoğdu, E. (2008). İlköğretim okullarındaki öğrenci ve öğretmenlerin sahip oldukları okul algıları ile ideal okul algılarının metaforlar yardımıyla analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir
 • Balcı, A. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma: yöntem, teknik ve ilkeler (8. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Balcı, A., (1999). Metaphorical images of school: School perceptions of students, teachers and parents from four selected schools (in Ankara). Yayımlanmamış Doktora tezi, Orta Doğu Teknik Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 202 p
 • Bilaloğlu, R. G., & ABD, O. Ö. (2005). Erken çocukluk döneminde fen öğretiminde analoji tekniği. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(30), 72-77.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (4), 693-712.
 • Clark, B. (2002). Growing up gifted: Developing the potential of children at home and at school (6. bs.). Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
 • Çapan, E. B. (2010) Metaphoric sensations of teacher candidates about gifted students. International Social Researches Journal, 3(12), 140-154.
 • Çavuşoğlu, M. & Semerci, N. (2015).Anne Babaların BİLSEM’e Devam Eden Özel Yetenekli Çocuklarına İlişkin Görüşleri (Bartın İli Örneği). Bartin University Journal of Faculty of Education Special Issue on XIV. International Participation Symposium of Primary School Teacher Education (21-23 May, 2015) p. 325 – 335
 • Çetinkaya, M. & Özdemir M.Ç. (2018). Matematiksel analoji geliştirme çalışması. Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat (J-STEAM) Eğitimi Dergisi, 2(1), 27- 49
 • Dagher, Z. R. (1995). Analysis of analogies used by science teachers. Journal of Research in Science Teaching, 32(3), 259-270.
 • Demir, C. E. (2007). Metaphors as a reflection of middle school students’ perceptions of school: A cross-cultural analysis. Educational Research and Evaluation: An International Journal on Theory and Practice, 13(2), 89-107
 • Digilli, A. (2014). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının geliştirdikleri benzeşimler (analojiler) üzerine bir araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Dönmez, N. (2004). Bilim Sanat Merkezleri’nin kuruluşu ve işleyişinde yapılması gereken düzenlemeler. Kulaksızoğlu A., Bilgili A. E Şirin M. R. (Ed.). I. Türkiye üstün yetenekli çocuklar kongresi, üstün yetenekli çocuklar bildiriler kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, 69–84.
 • Duit, R. (1991). On the role of analogies and metaphors in learning science. Science Education, 75(6), 649-672.
 • Ekici, E., Ekici, F. & Aydın, F. (2007). Fen bilgisi derslerinde benzeşimlerin (analoji) kullanılabilirliğine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri ve örnekleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(1), 95-113.
 • English, L. D. (1998). Reasoning by analogy in solving comparison problems. Mathematical Cognition, 4(2), 125-146.
 • Ertirel, T. (2019). Ortaöğretim 9. ve 10. Sınıf kimya ders kitaplarında kullanılan analojilerin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Forceville, C. (2002). The identification of target and source in pictorial metaphors. Journal of Pragmatics, 34, 1–14.
 • Gentner, D. (1983). Structure-mapping: A theoretical framework for analogy. Cognitive Science, 7(2), 155-170.
 • Gentner, D., Holyoak, K. J., Holyoak, K. J., & Kokinov, B. N. (Eds.). (2001). The analogical mind: perspectives from cognitive science. MIT Press.
 • Glynn, S. M., & Takahashi, T. (1998). Learning from analogy‐enhanced science text. journal of research in science teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 35(10), 1129-1149.
 • Gottfredson, L. S. (2004). Realities in Desegregating Gifted Education. In the Eyes of the Beholder: Critical İssues for Diversity in Gifted Education, 139-155.
 • Gök, B., & Erdoğan, T. (2010). Investıgatıon of pre-servıce teachers'perceptıons about concept of technology through metaphor analysıs. Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(2).
 • Günay Bilaloğlu R. (2006). Altı yaş çocuklarına bağışıklık sisteminin analoji tekniği ile öğretiminin başarı ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Harrison, A. A., & De Jong, O. (2003). Using analogies in chemistry teaching: A case study of a teacher's preparations, presentations and reflections.
 • Kesercioğlu, T., Yılmaz, H., Huyugüzel-Çavaş, P. & Çavaş, B. (2004). İlköğretim fen bilgisi öğretiminde analojilerin kullanımı: “Örnek Uygulamalar”. Ege Eğitim Dergisi, 5, 35-44.
 • Koç, İ. (2016). Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Öğrenci Velilerinin Bilim ve Sanat Merkezi'yle İlgili Görüşleri: Bir BİLSEM Örneği. Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 3(3), 17-24.
 • Kunt, K., & Tortop, H. S. (2013). Türkiye’deki üstün yetenekli öğrencilerin bilim ve sanat merkezlerine ilişkin metaforik algıları. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(2), 117-127.
 • Küçükturan, G. (2000). Okul öncesi dönem 6 yaş grubu çocuklarına depremin oluşumu, deprem- fay ve yer ilişkisinin analoji tekniği ile öğretimi. Ulusal Fen Bilimleri Kongresi.
 • MEB. (2019). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 15 Aralık 2019 tarihinde https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_10/07031350_bilsem_yonergesi.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Miles, M. B. and Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi: genişletilmiş bir kaynak kitap (1. Baskı). S. Akbaba Altun ve A. Ersoy (Çev. Eds). Ankara: Pegem Akademi.
 • Newton, L. D. (2003). The occurrence of analogies in elementary school science boks. Instructional Science, 31, 353-375.
 • Özdemir, Ç. ve Kalaycı, H. (2013). Okul bağlılığı ve metaforik okul algısı üzerine bir inceleme: Çankırı ili örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2125-2137.
 • Ravenna, G. (2008). Factors ınfluencing gifted students’ preferences for models of teaching. Southern California: University of Southern California.
 • Reis, S. M., & Renzulli, J. S. (2010). Is There Still A Need for Gifted Education? An Examination of Current Research. Learning and Individual Differences, 20(4), 308–317.
 • Samples, S. L. (2010). A case study of minority and low-ses gifted students’ perceptions of the effects of a gifted resource specialist. Kansas: School of Education and the Graduate Faculty of the University of Kansas.
 • Sarıay, Seyit Ahmet (2019). Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde bilim ve sanat merkezlerinin rolü: Öğretmen ve veli görüşleri. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Sarıtaş, E., Şahin, Ü. ve Çatalbaş, G. (2019). Velilerin gözüyle BİLSEM. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 7(1), 114-133.
 • Sezginsoy, B. (2007). Bilim ve sanat merkezi uygulamasının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye.
 • Spellman, B. A., & Holyoak, K. J. (1996). Pragmatics in analogical mapping. Cognitive Psychology, 31(3), 307-346.
 • Stavy, R. (1991). Using analogy to overcome misconceptions about conservation of matter. Journal of Research in Science Teaching, 28(4), 305-313.
 • Şahin , F. (2000). Okul öncesinde fen bilgisi öğretimi ve aktivite örnekleri, İstanbul, Ya-Pa.
 • Şaşmaz Ören, F., Ormancı, Ü., Babacan, T., Koparan, S. ve Çiçek, T. (2010). Analoji ve araştırma temelli öğrenme yaklaşımına dayalı rehber materyal uygulaması ile buna yönelik öğrenci görüşleri. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 33-53.
 • Şenel, T., & Aslan, O. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 76-95.
 • Şenol, C. (2011). Üstün yetenekliler eğitim programlarına ilişkin öğretmen görüşleri (BİLSEM örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Şeyihoğlu, A. & Özgürbüz, İ. E. (2015). Coğrafya Ders Kitaplarındaki Analojilerin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 40(179), 163-179.
 • Taşpınar, M. (2012). Öğretim ilke ve yöntemleri (5. baskı). Ankara: Elhan Yayınları.
 • Tatli, E., Önen, F., Macaroğlu Akgül, E. & Gürdal, A. (2013). Fen bilgisi öğretmenlerinin bilim ve bilim insanı algıları. A. İşman (Ed.) International Conference on New Horizons in Education proceeding book 3, (ss.182-190).Roma:Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • TDK, (2019). Analoji nedir? 23 Ekim 2019 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=ANALOJ%C4%B0 adresinden erişilmiştir.
 • Thiele, R. B. & Treagust, D. F. (1994). The nature and extent of analogies in secondary chemistry textbooks. Instructional Science, 22, 61-74.
 • Thile, R. B. & Treagust, D. F. (1991). Using analogies in secondary chemistry teaching. Paper presented at the Royal Australian Chemical Institute Conference on Chemical Education, Perth, Western Australia, Australia.
 • Ürey, M., Karaçöp, A., Göksu, V., & Çolak, K. (2017). Fen ve sosyal bilimler kökenli öğretmen adaylarının bilim insanı algıları. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 205-226.
 • Winebrenner, S. (2000). Gifted students need an education, too. Educational Leadership, 52- 56.
 • Yenice, N., Tunç, G. A., & Yavaşoğlu, N.(2018). Ortaöğretim Öğrencileri le Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Kavramına ilişkin Geliştirdikleri Analojiler. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 16-30.
 • Yerrick, R.K., Doster, E., Nugent, J.S., Parke, H.M., Crawley, F.E., (2003). Social ınteraction and the use of analogy: an analysis of preservice teachers’ talk during physics ınquiry lessons. Journal of Research in Science Teaching, 40(5), 443-463.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Derya GİRGİN (Primary Author)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-6114-7925
Türkiye


Çavuş ŞAHİN
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-4250-9898
Türkiye

Publication Date September 21, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 9, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { cije714285, journal = {Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1606}, address = {}, publisher = {Sivas Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {935 - 960}, doi = {10.30703/cije.714285}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilim ve Sanat Merkezi’ne Yönelik Analojileri}, key = {cite}, author = {Girgin, Derya and Şahin, Çavuş} }
APA Girgin, D. & Şahin, Ç. (2020). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilim ve Sanat Merkezi’ne Yönelik Analojileri . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 9 (3) , 935-960 . DOI: 10.30703/cije.714285
MLA Girgin, D. , Şahin, Ç. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilim ve Sanat Merkezi’ne Yönelik Analojileri" . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 9 (2020 ): 935-960 <http://cije.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/56857/714285>
Chicago Girgin, D. , Şahin, Ç. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilim ve Sanat Merkezi’ne Yönelik Analojileri". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 9 (2020 ): 935-960
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilim ve Sanat Merkezi’ne Yönelik Analojileri AU - Derya Girgin , Çavuş Şahin Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30703/cije.714285 DO - 10.30703/cije.714285 T2 - Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 935 EP - 960 VL - 9 IS - 3 SN - -2147-1606 M3 - doi: 10.30703/cije.714285 UR - https://doi.org/10.30703/cije.714285 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet International Journal of Education Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilim ve Sanat Merkezi’ne Yönelik Analojileri %A Derya Girgin , Çavuş Şahin %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilim ve Sanat Merkezi’ne Yönelik Analojileri %D 2020 %J Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi %P -2147-1606 %V 9 %N 3 %R doi: 10.30703/cije.714285 %U 10.30703/cije.714285
ISNAD Girgin, Derya , Şahin, Çavuş . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilim ve Sanat Merkezi’ne Yönelik Analojileri". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 9 / 3 (September 2020): 935-960 . https://doi.org/10.30703/cije.714285
AMA Girgin D. , Şahin Ç. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilim ve Sanat Merkezi’ne Yönelik Analojileri. CIJE. 2020; 9(3): 935-960.
Vancouver Girgin D. , Şahin Ç. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilim ve Sanat Merkezi’ne Yönelik Analojileri. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi. 2020; 9(3): 935-960.
IEEE D. Girgin and Ç. Şahin , "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilim ve Sanat Merkezi’ne Yönelik Analojileri", Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol. 9, no. 3, pp. 935-960, Sep. 2020, doi:10.30703/cije.714285

14550

© Cumhuriyet University, Faculty of Education